Avslutat projekt

Realiserad genetisk vinst – beroende av ståndort, markbered­ningsmetod och röjningens utförande

Syftet med projektet är att kvantifiera hur stor andel av de planterade förädlade träden som kommer att utgöra det framtida produktionsbeståndet på olika ståndorter, med olika markberedningsmetoder och beroende på röjningens utförande.

Högstubbe

Hur stor andel av våra framtida produktionsbestånd som utgörs av planterade plantor respektive självföryngrade träd är av största betydelse för den framtida skogsproduktionen. Framförallt är vi intresserade av att realisera så mycket som möjligt av den ökade tillväxt och kvalitet som förädlingsprogrammen för skogsträd skapar.I viktiga strategiska analyser som de skogliga konsekvensanalyser (t.ex. SKA15), som ligger till grund för skogspolitiska beslut eller de avverkningsberäkningar som större skogsägare regelbundet gör med planeringsverktyget Heureka, används schablonvärden på realiserad genetisk vinst. De är framförallt baserade på data från Skogsstyrelsens Polytax-inventeringar som avser överlevnad av unga plantor. Normalt används samma schablon oavsett ståndort, markberedningsmetod och röjningens utförande. Kunskap om andel planterade träd i produktionsbestånd saknas.

Projektets syfte är att kvantifiera hur stor andel av de planterade förädlade träden som kommer att utgöra det framtida produktionsbeståndet på olika ståndorter, med olika markberedningsmetoder och beroende på röjningens utförande.

Vi utnyttjar ytor anlagda av SCA-skog, som sedan 1998 har ett mycket ambitiöst program för uppföljning av sina föryngringsåtgärder, som skapar unika möjligheter att följa upp enskilda plantor upp till röjningstidpunkten eller längre. Ytorna är permanent markerade och har koordinatsatta plantor samt data från uppföljande inventeringar av vitalitet och tillväxt. Vi avser att inventera ett urval av dess trakter efter genomförd röjning. Det samlade materialet på ca 400 provytor kommer att användas för statistisk analys. För södra och mellersta Sverige saknas en liknande försökserie varför vi avser att etablera en sådan i samarbete med Skogssällskapet och Södra skogsägarna.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2016

Johan Sonesson

Forskare

Forskning med koppling till skogsskötsel- och miljöfrågor

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.