Avslutat projekt

Utveckling av skoglig kartering med automatiserad 3D-analys av digitala flygbilder

Den snabba utvecklingen av digitala kameror för flygbilds­fotograf­ering i kombination med den ökade tillgängligheten av högupplösta digitala höjdmodeller utgör grunden för en renässans för fotogrammetri i skoglig planering. Trädhöjd, virkesförråd och grundyta skattades för skogsbestånd med krontakshöjd, täthets- och texturmått från fotogrammetrisk matchning av digitala flygbilder och en högupplöst digital höjdmodell.

Flygbild över barrskog. Foto: Matilda Holmqvist

Foto: Matilda Holmqvist

Studien utfördes vid ett barrträdsdominerat testområde i södra Sverige. Tre olika dataset av digitala flygbilder användes för att testa effekterna av flyghöjd och stereo-överlapp på en area-baserad skattning av skogliga variabler. Mått beräknades för 344 provytor (10 m radie) från punktmolnsdata och användes i regressionsanalys. Skattnings­noggrannhet ut­värderades på beståndsnivå med korsvalidering (där en observation i taget utelämnades för att predikteras med hjälp av övriga) av 24 bestånd. För dessa bestånd varierade den fältmätta trädhöjden från 4,8 till 26,9 m (medelvärde 17,8 m), virkesförrådet från 13,3 till 455 m3 ha-1 (medelvärdet 250 m3 ha-1) och grundytan från 4,1 till 42,9 m2 ha-1 (medel­värde 27,1 m2 ha-1) med en genomsnittlig beståndsstorlek på 2,8 ha.

Resultaten visade små skillnader i skattningsnoggrannhet av de skogliga variablerna mellan dataseten. Datasetet av digitala flygbilder motsvarande Lantmäteriets standardflygning visade medelfel (i procent av fältmätt beståndsmedelvärde) på 8,8 % för trädhöjd, 13,1 % för virkesförråd och 14,9 % för grundyta. Resultaten antyder att fotogrammetrisk matchning av digitala flygbilder har betydande potential för operativ användning i skogs­bruket.

Ämne: Planering
Startår: 2011

Johan Fransson

Forskare

Skoglig fjärranalys

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.