Skogssällskapets anslagsprocess

Tallplanta i barrskog

Skogssällskapets anslagsprocess har sitt ursprung i de styrelsemöten som stiftelsens styrelse har under året. Stiftelsen Skogssällskapet har vanligtvis en årlig utlysning under hösten. Skogssällskapets utlysning sker i två steg.

Vilka datum som de olika ansökningsperioderna är öppna finns att läsa i den aktuella utlys­ningen.

Steg 1

Stiftelsens styrelse har möte i början av hösten, vanligtvis i september, varje år. På det mötet fattas beslut huruvida medel ska lysas ut och hur stort det utlysta beloppet ska vara. Efter att beslutet om att lysa ut medel har fattats öppnas steg 1 av utlysningen upp. Ansök­ningsperioden för steg 1 är öppen i ungefär en månad och stängs i mitten av oktober. I steg 1 beskrivs i första hand projektidén. Ansökan som lämnas in i steg 1 motsvarar ca en A4-sida om det maximala antalet tillåtna tecken utnyttjas.

När ansökningsperioden för steg 1 stängs tar beredningen av de inkomna ansökningarna vid. Inkomna ansökningar inom respektive anslagskategori bedöms enligt tre kriterier:

  • Kvalitet
  • Relevans och nytta
  • Genomförbarhet

Ledamöter i beredningsgruppen läser alla ansökningar och poängsätter dels varje kriterium, dels ansökans helhet. Beredningsgrupperna lämnar sedan ett förslag på vilka ansökningar som ska bjudas in till steg 2 till stiftelsens styrelse.

Steg 2

På decembermötet fattar stiftelsens styrelse det slutgiltiga besultet om vilka projekt­an­sökningar som bjuds in till steg 2. Huvud­sökande för de utvalda ansökningarna inbjuds inkomma med en fördjupad ansökan till steg 2. Steg 2-ansökan är en utökad version av den ansökan som skickades in i steg 1, och motsvarar ca 10 A4-sidor om det maximala tillåtna antalet tecken utnyttjas. Ansöknings­perioden för steg 2 är öppen över jul och nyår och stänger i mitten av januari.

När ansökningsperioden för steg 2 stängt skickas de inkomna ansökningarna, i de flesta fall, ut till externa granskare. Externa granskare bedömer ansökningarna enligt samma kriterier som beredningsgruppen. Utifrån den sammanvägda bedömningen lämnar sedan berednings­grupperna för respektive anslagskategori ett förslag till stiftelsens styrelse om vilka ansökningar som rekommenderas beviljas medel.

Beviljade projekt

På marsmötet fattar stiftelsens styrelse det slutgiltiga beslutet angående vilka projekt som tilldelas medel.

Avtal och projektstart

Under våren skrivs avtalen för de projekt som beviljats medel. Själva projekten kan vanligt­vis rekvirera sina första medel och starta upp under april/maj.