Allemansrätten

#Allemansrätten

Allemansrätten innebär är att alla ska ha tillgång till naturen och att alla där ska få plocka bär och svamp, simma i sjöar, springa och promenera i terrängen, titta på fåglar och vilda djur.

Allemansrätten är en grundlagsskyddad rätt som är unik för Sverige, men det är ingen lag. Istället omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Exempel på det är terrängkörningslagen och förbudet mot nedskräpning (som finns i Miljöbalken). I princip får markägaren inte tillfogas skada.

"Inte störa, inte förstöra" brukar nämnas som en devis när det gäller allemansrätten, och håller man sig till den finns stora friheter att röra sig i Sveriges natur – oavsett vem som äger marken. 

Artiklar & reportage

 1. Kullaskogen – där produktionsskogsbruk och rekreation samsas

  Till Kullaskogens strövområde i norra Skåne kommer varje år 10 000-tals människor. Mats Johansson, skogsarbetare på Skogs­sällskapet, berättar att en central del i skötseln av strövområdet handlar om att skapa sikt och framkomlighet.

 2. Nedskräpning leder till stängda vägbommar

  Senaste skräprapporten från Håll Sverige Rent visar att nedskräp­ningen ökar i städer. Ute i skogen, på Skogssällskapets egna fastigheter, märks samma tendens. Det har lett till att vissa vägbommar som tidigare stått öppna nu kommer att stängas. Besökare

 3. Skogen som arena för integration

  Skogen utgör mer än hälften av Sveriges yta. Om man som nysvensk kan ta till sig det som skogen har att erbjuda blir Sverige ett land med fler möjligheter, men i dag dominerar studenter med svensk bakgrund på de skogliga utbildningarna och statistik visar

 4. Äganderätten – en flexibel rättighet

  Att äga – till exempel skogsmark – ger ingen absolut rätt. Det är i stället en flexibel rättighet som kan variera i omfattning beroende av olika lagstiftningar, sedvana, myndighetsbeslut och annat.

 5. Allemansrätt för nysvenskar

  Från ett liv på flykt till den rogivande svenska skogen. Ett projekt inom Skogssällskapet ger nyanlända familjer och ungdomar kunskap om skog, sjö och  allemansrätten. – De lär sig om vår skog och kommer ut i den, säger initiativtagaren Anders Larsson,

 6. Paddling för nysvenskar ger positiva erfarenheter av naturen

  Allemansrätten är en självklarhet för många av oss som bor i Sverige. Men för den som kommer ny hit är det oftast en helt okänd företeelse. Skogssällskapet driver under 2016 ett projekt för att nysvenskar ska få möjlighet att uppleva den svenska naturen –

 7. På väg i sommar? Besök våra smultronställen!

  Det finns så mycket fin natur och intressant kulturhistora att ta del av i vårt avlånga land. Skogssällskapet vill gärna lyfta fram några av de pärlor som finns ute på våra egna skogsfastigheter. Vi hoppas att du som är ute och reser i sommar hittar dit

 8. Sprid kunskap om allemansrätten

  – Skador på naturen och bristande respekt för markägares intressen kan inte försvaras inom ramen för allemansrätten.

 9. Lär av skogen och i skogen

  Skogen i skolan samarbetar med lärarna för att lära barn om skog och skogsbruk i 1025 skolskogar. Vi frågar verksamhetsledaren Åsa Godeau hur Skogen i Skolan sprider skogskunskap.

Aktuella projekt inom Allemansrätten