Avsättningar och intrång

#Avsättningar och intrång

En avsättning kan vara frivillig, att som markägare till exempel avsätta ett visst område för naturvård. Men det kan också handla om att andra aktörer gör anspråk på marken.

Det kan handla om skydd av naturvärden, en ny kraftledning som ska dras eller prospektering för mineralfyndigheter. Intrång på den egna fastigheten är den juridiska fråga som flest skogsägare möter. Här finns artiklar samlade om avsättningar och intrångsfrågor.

Artiklar & reportage

 1. Habitat banking – nytt sätt att använda skogsmark?

  Med ekologisk kompensation kan exploatering och annan markanvändning göras mer hållbar. Kanske kan det också skapa nya affärsmöjligheter för skogsägare? Skogssällskapet har med hjälp av konsultföretagen Enetjärn Natur och Kairos Future tittat närmare på

 2. Intrång i den egna skogen: "Gör rätt, ta hjälp"

  Den juridiska fråga som flest skogsägare möter rör intrång på den egna fastigheten. Det kan vara staten som vill dra en kraftledning eller skydda höga naturvärden, en granne som vill dra en väg eller ett telekomföretag som vill sätta upp en telemast.

 3. Trycket ökar på skogsägarna

  Staten fortsätter att underfinansiera skyddet av skog med höga naturvärden. Ointresset från regeringen ökar nu pressen på skogsägarna att frivilligt skydda mera skog för att nå riksdagens miljömål Levande skogar. Men då måste skyddet redovisas.

 4. Miljömålsberedningen om skogsbrukets miljöhänsyn: Inga regler om ansvar

  Lagom till midsommar kom Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om skydd av skogar och om miljöhänsyn i skogsbruket. I beredningen har det varit intensiv debatt om framför allt skyddet av skog och hur skogsbruket ska visa miljöhänsyn, berättar

Våra tjänster inom Avsättningar och intrång

Aktuella projekt inom Avsättningar och intrång