Trädgården och parken

Parken och trädgården anlades till stora delar under 1920-talet, efter ett förslag från den Stockholmsbaserade firman Jansson & Hallström. Förslaget togs fram på uppdrag av den nyblivne ägaren August Werner från Göteborg och hans hustru Sonja.

Av stor betydelse för gårdens utveckling var också perioden omkring år 1800 då generalamiral Johan Puke och hans hustru Christiana ägde gården. I anläggningen finns spår från denna period, bland annat i mangårdsbyggnaden som uppfördes år 1799.

Bland de centrala områdena i Göholms park- och trädgårdsanläggning kan nämnas pergolan och bersån väster om mangårdsbyggnaden, förgården med dess hippodromformade gräsyta norr om mangårdsbyggnaden samt ytan söder om byggnaden vilken kantas av idegranshäckar. Dessa områden anlades i enlighet med Jansson & Hallströms förslag, och de stora dragen i utformningen är fortfarande tydliga. Förslaget fångade upp flera karaktärsskapande element i det trädgårdsformspråk med starka influenser från Englands Arts- and Craftsrörelse som var modernt i Sverige under 1910- och 1920-talen.

Göholms park- och trädgårdsanläggning har från sent 1700-tal fram till idag huvudsakligen följt modet inom trädgårdskonsten på det sätt som var vanligt vid mindre herrgårdar. Ett särskilt utmärkande inslag i Göholms anläggning är nyttoträdgården, som vid 1800-talets mitt hade ett stjärnmönster som är ovanligt för just nyttoträdgårdar.

Text ur ”Vårdplan för Göholms park och trädgård”

Trädgård och pergola på Göholm.Förstora bilden

Trädgård och pergola på Göholm. Klicka för att se bilden större.