Bredvik i Norrtälje

Högstubbe på Bredvik

Högstubbe på Bredvik. Foto: Ulrika Lagerlöf

Bredviks skogar är Skogssällskapets största innehav, och ett av det äldsta. Det ligger norr om Rimbo i Norrtälje kommun.

Jägarsjön Bredvik

Jägarsjön Foto: Ulrika Lagerlöf

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Bredvik har en lång kontinuitet av rationellt skogsbruk och många av de skogar som avverkas idag är planterade av tidiga medarbetare i Skogssällskapet. Tall och gran dominerar och utgör nästan nittio procent av virkesförrådet. På grund av den långa kontinuiteten i skötseln är åldersfördelningen på skogen relativt jämn. Landskapet är låglänt och platt och historiskt har dikning varit en viktig åtgärd för att gynna den skogliga produktionen.

De stora utmaningarna är kopplade till föryngring där försommartorka, gräskonkurrens, viltbete och snytbaggar är vanliga orsaker till skador. På senare år har vi även haft omfattande skador i form av snöbrott i nygallrade skogar. Fastigheten drabbades hårt av stormen "Alfrida" vid nyår 2018/19.

Naturvärden

​Mellan de flacka partierna på fastigheten sticker berget upp med lavklädda hällar och det är på dessa som det mesta av de befintliga naturvärdena finns idag, i form av äldre tallskogar. Den vanligaste naturliga störningen i detta område har historiskt varit brand. Spår av brand  finns också noterat i flera av de nyckelbiotoper som finns i området. Dessutom har säkert våtmarksområden varit vanliga innan dikningsaktiviteterna tog fart.

För besökaren

På Bredvik finns fina möjligheter till friluftsliv och rekreation. Många kommer hit på hösten för svamp- och bärplockning. I väster gränsar fastigheten till Gavel-långsjön som ger möjligheter till både bad och fiske. En pärla på fastigheten är den s.k. Jägarsjön. Det är en konstgjord sjö som tillkom för några år sedan när den fd. täktverksamheten lades ned. Sjön är idag en mycket fin fågellokal där man kan se många olika arter av andfåglar. Besök gärna Jägarsjön för en promenad och glöm inte att ta med kikaren.

Ett intressant kulturminne på Bredvik är varggropen öster om väg 280 på vägen in mot Södertjära.

På Bredvik finns också en demopark om hållbart skogsbruk som Skogssällskapet har tagit fram tillsammans med Skogforsk. Skogforsk har sedan, med demoparken som utgångspunkt, utvecklat en interaktiv berättelsekarta över Bredvik, där du kan lära dig mer inom en mängd områden.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Under de närmaste åren vill vi utveckla och återskapa naturvärden på fastigheten. En del i detta är att vi kommer att försöka att utföra naturvårdsbränningar på delar av de torra tallhällarna. Dock styrs naturvårdsbränningar starkt av väderförhållanden och planerna blir ibland reviderade med kort varsel. Dessutom vill vi återskapa/tillskapa våtmarksområden på fastigheten.

Kunskapsutveckling

Vi kommer att arbeta aktivt med att få forskare att anlägga fältförsök på Bredvik. Fastighetens läge i närheten av storstäder och universitet borde göra fastigheten intressant för detta ändamål.

Under 2018 startade ett samarbetsprojekt med Skogforsk för att anlägga ett demonstrationsområde som visar olika aspekter av hållbart skogsbruk. Projektet är nu avslutat och demoparken är öppen för besökare.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artiklar om och från Bredvik

Alexander Karlsson

Alexander Karlsson

Fakta om Bredvik

  • Areal: 3800 hektar, varav 3600 hektar produktiv skogsmark.
  • Kommun: Norrtälje kommun
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​1920-talet med flera senare tillköp.
  • Förvaltas av: Alexander Karlsson, +46 (18) 502 014, alexander.karlsson@skogssallskapet.se