Rydsmon i Jönköping

Tallföryngring.

Tallföryngring. Foto: Björn Holmqvist

Rydsmon väster om Jönköping är en talldominerad fastighet som präglas av vatten. Till exempel gränsar fastigheten på flera ställen till Nissan.

Kort beskrivande text av vad man ser på bilden

Talltopp. Foto: Björn Holmqvist

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Topografin på Rydsmon är varierad. Vissa partier är småkuperade och det finns en rejäl höjd, Stigaryd, som nästan är av norrlandskaraktär. Rydsmon består av tre skiften, Stigaryd, Ledshestra och Fläckebo.

Över halva virkesförrådet är tall och markerna på stora delar av fastigheten lämpar sig mycket väl för naturlig föryngring. Uppslaget av tallplantor i fröträdsställningar är ofta rikligt.

En utmaning vid tallföryngringar i södra Sverige är viltbetesskador. Enligt egna inventeringar utförda under senare år verkar dock skadenivåerna på Rydsmon i dagsläget vara på rimliga nivåer.

Naturvärden

På Rydsmon är vattendragen viktiga element som kräver särskild hänsyn. Flera av de bäckar som finns på Rydsmon och som rinner ut i Nissan är av länsstyrelsen klassade som särskilt värdefulla. Kantzonerna till dessa vattendrag har ofta karaktären av barr-lövblandskogar och det är viktigt att bibehålla stabila kantzoner. Flera av områdena utmed bäckarna är också klassade som nyckelbiotoper. I nordvästra delen gränsar fastigheten mot Bottnaryds urskog, ett naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med mycket gammal barrskog.

Kunskapsutveckling

På det största skiftet, Ledshestra finns ett sk referenshägn. Syftet med hägnet är att demonstrera hur viltbetning påverkar vegetationen. Det blir ofta mycket tydligt när man står vid hägnet och kan göra en direkt jämförelse mellan den opåverkade vegetationen innanför hägnet och den betade vegetationen utanför.

För besökaren

Rydsmon är väl värd ett besök och många kommer hit för den fina naturen men också för både bär- och svampplockning.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Vi kommer att stå inför en period med ett relativt omfattande föryngringsarbete. Förutom den konventionella skogsskötseln vill vi fortsätta utveckla naturvärden på fastigheten. På Stigarydsskiftet har vi nyligen gjort en större naturvårdsinsats som bland annat har inneburit plantering av ädellövskog på ca 4 hektar. Vi kommer aktivt att arbeta för att öka lövandelen på den här delen av fastigheten.

Jonas Gynnerstedt

Jonas Gynnerstedt

Fakta om Rydsmon

  • Areal: 1580 hektar, varav 1380 hektar produktiv skogsmark
  • Kommun: Jönköping
  • I Skogssällskapets ägo sedan: I vår ägo sedan 1987.
  • Förvaltas av: Jonas Gynnerstedt, +46 36 71 43 44, jonas.gynnerstedt@skogssallskapet.se