Götebo i Lerum

Septembermorgon.

Septembermorgon. Foto: Niclas Moberg

Götebo ligger söder om sjön Aspen, mitt emellan Lerum och Jonsered och är en fastighet med många möjligheter.

Kantarell

Kantarell. Foto: Niclas Moberg

Kortfakta om fastigheten

Skog

Skogen på Götebo har stor variation med gran och tall som de vanligaste trädslagen. Dock utgör lövträd 20 procent av virkesförrådet på fastigheten. Produktionsskogarna ligger framförallt söder om E20 och domineras av medelålders granbestånd på relativt goda marker.

Skötseln av skogen påverkas av det tätortsnära läget, speciellt i de östra och norra delarna. Idag består skötseln framförallt av gallring, men många av granbestånden kommer inom 10-30 år att nå avverkningsbar ålder.

Naturvärden

I norra delen av fastigheten, i området mellan E20 och sjön Aspen ligger Gullringsbo. I detta kulturlandskap finns stora områden med gammal lövskog, som framförallt domineras av ek. Här finns ett stort antal nyckelbiotoper och flera av skogarna är dessutom skyddade genom frivilligt överenskomna naturvårdsavtal. Många av områdena är klassade som s.k. NS-områden, dvs. områden som kräver skötsel för att utveckla och bibehålla naturvärden. Skötseln består framförallt av att hugga bort inväxande gran och att friställa stora, vitala lövträd. Det kan också handla om att genom aktiva åtgärder tillskapa död ved, som generellt är en bristvara i det svenska skogslandskapet.

Kunskapsutveckling

Vi ser en stor potential i att använda Götebo för att bygga vår egen kunskap kring naturvårdande skötsel. Denna skötsel kräver ofta både bred och djup kunskap inom många områden av de som planerar och genomför skogliga åtgärder.

För besökaren

Lövskogarna norr om E20 är absolut värt ett besök. Här finns ett flertal gångstigar och ridstigar, och parkeringsmöjligheter finns utmed vägen mellan Jonsered och Lerum.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Förutom hög aktivitet med gallring i produktionsskogarna söder om E20 vill vi under de närmaste åren fortsätta se över och åtgärda behovet av naturvårdsskötsel. 

Nu planeras för bostäder i Stora Bråta och målet är att arbeta fram en detaljplan för dessa.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Fakta om Götebo

  • Areal: 850 hektar, varav 750 hektar skogsmark
  • Kommun: Lerums kommun
  • I Skogssällskapets ägo sedan: 1980-talet.
  • Förvaltas av: Jonas Andersson, 031- 3356631, jonas.andersson@skogssallskapet.se