Avslutat projekt

Kartering av fornminnen i skogen med fjärranalys och andra geodata

Skogsbruket står inför en stor utmaning där det gäller att både identifiera kulturminnen i större omfattning än vad som görs idag och att minska skadorna på dessa i samband med avverkning, skogsvårdsåtgärder och vägbyggnation. Detta projekt ämnar identifiera de i skogen vanligast förekommande forn­minnes­typerna som kan identifieras med geodata, utveckla karteringsmetoder för att finna okarterade fornminnen, utvärdera dessa metoder samt ta fram analysverktyg med sikte på operativ implementering i skogsbruket.

Projektbild

Odlingsröse med kulturstubbar. Foto: Erik Willén, Skogforsk.

I Skogsstyrelsens senaste s.k. kulturpolytax hade nästan hälften av alla forn- och kultur­lämningar (benämns här fornminnen/fornlämningar) belägna vid avverkningsplatsen påverkats och hälften av de påverkade var skadade. Det innebär att ungefär 25 % av alla forn- och kulturlämningar skadas under drivning och markberedning. Vid brytning av nya skogsbilvägar kan länsstyrelsen numer kräva arkeologiska utredningar vilket kan komma att påverka både tid och kostnad för nybyggnation av skogsbilvägar.

Skogsbruket står inför en stor utmaning där det gäller att både identifiera kulturminnen i större omfattning än vad som görs idag och att minska skadorna på dessa i samband med avverkning, skogsvårdsåtgärder och vägbyggnation. Med ett proaktivt utnyttjande av de nya möjligheter som finns inom fjärranalys- och geodataområdet finns stora möjligheter att snabbt och kostnads­effektivt hitta arbetsmetoder för att minska skadorna och stärka skogsbrukets förtroende gentemot allmänhet och myndigheter.

Fokus för detta projekt är därför att studera hur vi med hjälp av fjärranalys och andra geodata ska kunna framställa förbättrade beslutsunderlag för att finna okarterade fornminnen. Nya rikstäckande fjärranalysdata i 3D kan tillsammans med olika bilddata (ortofoto och satellitdata) bearbetas för att kartera fornminnen och stötta traktplaneringen i skogsbruket genom att indikera var hänsynstaganden ska ske. Exempel på bildbehandlingsmetoder för kartering av fornminnen finns bland annat utvecklade i Norge samt vid Länsstyrelsen i Dalarna. Analysverktyg som inkluderar andra underlag som höjddata för att identifiera högsta kustlinjen eller äldre kart­material stöttar karteringen.

Projektet ämnar identifiera de i skogen vanligast förekommande fornminnestyperna som kan identifieras med geodata, utveckla karteringsmetoder för att finna okarterade fornminnen, utvärdera dessa metoder samt ta fram analysverktyg med sikte på operativ implementering i skogsbruket. Samarbete med bland annat Skogsstyrelsen, skogsföretag och RAÄ planeras i projektet.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Resultaten visar på goda möjligheter att hitta kandidater till vanligt förekom­mande lämningar, även om det är svårare i blockrika marker samt att vissa lämningstyper inte alls går att upptäcka.
  • De utvecklade tolkningsunderlagen är lätta att implementera och mervärden i den skogliga planeringen identifierades. Samtidigt är fortsatt kvalitets­säkring av myndigheternas databaser samt återkopplingen från länsstyrelser viktigt.

Ämne: Planering
Startår: 2015

Erik Willén

Forskare

Forskning som handlar om skoglig planering, fjärranalys och laserdata.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.