Avslutat projekt

Hållbar utveckling genom varudeklaration av skogens produkter – ett steg mot gemensam LCA-metodik

I dagsläget råder inte konsensus om vilken metodik som ska användas för LCA inom den svenska skogsnäringen, vilket innebär att redovisningar från olika aktörer inte är direkt jämförbara. Fokus inom detta projekt kommer att ligga på de tre huvudsakliga råvaruström­marna inom svenskt skogsbruk; sågtimmer, massaved och primära skogsbränslesortiment; Vilka metoder används i dagsläget för LCA, vilka skillnader finns mellan olika angreppssätt, och vad krävs för att en gemensam metodik ska kunna införas.

Projektbild

Bioekonomi ses av många som ett viktigt steg mot att lösa den stora klimat- och miljöutmaning världen står inför. Genom att minska vårt beroende av fossila resurser och främja hållbar produktion av bioprodukter kan vi minska vår miljöpåverkan, samtidigt som vi skapar fler jobb och hållbar tillväxt. I denna omställning har skogen en nyckelroll.

En viktig del för att motivera omställningen till bioekonomi är att det går att redogöra för vilka effekter ett byte från ändliga resurser till förnyelsebara bioråvara skulle innebära. Livscykel­analys (LCA) är den metodik som kan användas för detta. I nuläget finns dock inte någon gemensam metodik inom skogssektorn för hur en LCA görs. Det får till följd att det inte går att göra rättvisa jämförelser mellan olika produkter, vilket är ett måste för att motivera en förändring.

Syftet med det här projektet är att utreda hur skogsföretagen arbetar med livscykelanalyser idag, och ge förslag till hur en gemensam metodik skulle kunna utarbetas och implementeras. Detta görs i tre steg;

  • En litteraturstudie för att utreda vilket arbete som redan är gjort inom LCA för skogsbranschen och andra relevanta branscher.
  • Intervjuer med ett antal skogsföretag för att få konkreta exempel på hur de arbetar med livscykelanalyser idag.
  • En sammanställning av ovanstående arbete som syftar till att ge konkreta förslag till hur skogssektorn kan gå tillväga för att etablera en gemensam metodik för LCA.

Det föreslagna projektet genomförs av personal från Skogforsk, som har goda kunskaper inom skogsbrukets grundläggande aktiviteter, såsom virkesskörd, bränsleförbrukning och transporter. Dessutom har Skogforsk ett pågående samarbete med IVL, som är experter inom livscykel­analysberäkningar och kommer finnas med i en referensgrupp för projektet.

Del av ett större projekt

Det projekt kompletterar en större satsning inom LCA-området som har påbörjats inom ramen för forskningsprogrammet BioInnovation, där flera av de stora skogsbolagen medverkar tillsammans med Skogforsk och IVL. Satsningen inom BioInnovation har som delmål att ta fram nya produktkategoriregler (PCR) och dataset för förbättrade LCA-beräkningar för skogens produkter. De resultat som förväntas inom det här föreslagna projektet kommer underlätta framtagandet av nya produktkategoriregler inom BioInnovation, men kommer också att stå för sig själva och gagna även de aktörer som inte är en del av arbetet inom BioInnovation.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2018

Karin Ågren

Tidigare anställd som forskare på Skogforsk
  • Organisation Skogforsk, Uppsala

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.