Avslutat projekt

Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

Syftet är att förstå vad som händer när användningen av insekticider fasas ut och ersätts med alternativa skydd. 

Projektbild

Ett viktigt steg i skogsbruket är föryngringsfasen. För att bibehålla ett hållbart brukande och öka kolinbindningen är en snabb plantetablering med hög överlevnad och tillväxt av stor vikt. Men, risken för skador på nyplanterade plantorna är stor, och snytbaggen är den sammantaget största skadegöraren. Uppemot 80 % av de planterade barrträdsplantorna i södra Sverige riskerar att dö om inga åtgärder vidtas och kostnaderna för skadorna uppgår till hundratals miljoner kronor varje år.

Det finns dock sätt att minska skadorna. Fram tills nyligen har insekticider varit den vanligaste metoden, men kraven på ett hållbart skogsbrukande har gjort att insekticid­användningen ifråga­satts, både vad gäller påverkan på den naturliga miljön och på arbetsmiljön. Detta innebär att insekticiderna är på väg att ersättas av fysiska skydd. Det vanligaste sättet att skydda plantorna fysiskt är att applicera en beläggning på de nedre delarna av stammen. Resultat tyder på att de mest effektiva skydden har liknande skyddseffekt som insekticider. Konsekvenserna av över­gången från insekticider till beläggningsskydd är dock inte tillräckligt utredda. Utvecklingen har gått snabbt och vi vet inte hur de nya skydden fungerar när de används i större skala. Beläggningsskydden kan ha negativa effekter på plantans vitalitet, vilket i kombination med annan stress kan orsaka förhöjd dödlighet. Det finns också indikationer på ökade angrepp av andra insekter, t.ex. svarta bastborren, som med insekticidbehandling hölls nere.

Syftet med projektet är att få ett helhetsgrepp om dagens situation genom att studera effekten av dessa skydd både i praktiska planteringar och i försök. Olika typer av skador och skadegörare bland de vanligaste kommersiella beläggningsskydden kommer att registreras och plantornas tillväxt kommer mätas. Resultaten kommer att visa hur olika skydd fungerar och om det krävs ytterligare åtgärder för skador som ännu inte är identifierade.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2018

Karin Hjelm

Docent

Forskar främst på frågor som rör plantering, såsom effekter av markberedning, och olika typer av plantmaterial på överlevnad, tillväxt och skador.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.