Avslutat projekt

Inventering av skogsbestånd med en kombination av mobila och flygburna sensorer

Inom projektet utvecklas metoder för att effektiv insamling av information om skogsbestånd, genom att kombinera mobil laserskanning med flygburen laserskanning.

Flygburen laserskanning (till vänster) kombineras med en mobil laserskanner som mäter trädstammarna (till höger).

Flygburen laserskanning (till vänster) kombineras med en mobil laserskanner som mäter trädstammarna (bilden till höger).

För att kunna omsätta ny kunskap till praktisk nytta i skogsbruket behövs nya metoder för effektiv insamling av information. Det är viktigt att utveckla ett uthålligt skogsbruk med hänsyn till både skogsproduktion och naturvård. Många års forskning har resulterat i ny kunskap inom flera olika områden t.ex. skogsskötsel, ekologi, och ekonomi. Frågan är hur denna nya kunskap kommer till nytta inom skogsbruket.

En möjlighet är utveckling av skogliga planeringssystem, t.ex. Heureka, som innehåller en stor mängd modeller och som tillsammans bildar en syntes. En begränsning är indata till sådana system eftersom modellerna behöver data på trädnivå medan det ofta enbart finns beståndsmedelvärden.

Flygburen laserskanning används nu i skogsbruket för att producera rasterskattningar med skogliga variabler för stora delar av landet. Det är ofta trädstammarnas egenskaper som är av intresse medan det är trädkronornas egenskaper som mäts med flygburen laserskanning. Därför behövs fältmätningar för att etablera skattningsfunktioner som översätter mätningarna från luften till användbar information. För att utföra fältmätningar med traditionella metoder behövs stora resurser vilket innebär att referensdata används från helt andra geografiska områden.

Mobil laserskanning är en ny teknik för att mäta trädstammarna direkt i de skogsbestånd som är av intresse och 3D data insamlat från flygburna sensorer kan användas för att fördela ut mätningarna inom skogsbestånd. På så sätt kombineras det bästa från båda datakällor. Från marken mäter vi bäst stamdiameter med mobil laserskanning och från luften mäter vi bäst trädhöjder och får samtidigt en heltäckande mätning med representation av hela skogsbeståndet. De sensorer som används för mobil laserskanning utvecklas nu snabbt inom fordonsindustrin och kommer inom några år att bli allmänt tillgängliga till en låg kostnad. Med de metoder som utvecklas inom detta projekt behövs enbart mätningar av en delmängd av hela skogsbeståndets träd.

Ämne: Teknik
Startår: 2019

Johan Holmgren

Forskare

Skoglig resurshushållning

  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
  • Telefon 090-7868602
  • Epostadress johan.holmgren@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.