Pågående projekt

Effektiv anlägg­ning av bland­bestånd av gran och björk

Blandskogar anses vara mer motståndskraftiga mot skadegörare och gynna biologiska mångfald, men det behövs mer kunskap om hur de kan anläggas och skötas. I det här projektet anläggs en långsiktig försöksserie med planterad gran i kombination med både planterad och självsådd björk.

Blandbestånd med gran och björk. Foto: Nils Fahlvik

Blandbestånd med gran och björk. Foto: Nils Fahlvik

Skogsskötseln i Sverige har under lång tid haft som sitt huvudsakliga mål att gynna en hög virkes­produktion. Fokus, både i forskning och praktik, har framförallt legat på att anlägga och sköta trädslagsrena bestånd av tall och gran. I takt med ökande hot kopplat till klimatförändringar och ett generellt större intresse för skogens betydelse för hållbar utveckling har dock intresset för blandskog ökat. Blandskogar anses till exempel vara mer motståndskraftiga mot skadegörare och gynna biologisk mångfald. Mycket av den grundläggande kunskapen om blandskogar saknas dock och det är angeläget att öka denna kunskapsbas genom vetenskapliga studier.

Björken är vårt vanligaste lövträdslag och självsår sig i riklig mängd på de flesta hyggen. Björken är ett pionjärträdslag med en snabb ungdomstillväxt. I barrplanteringar ses björk delvis som ett problem och avlägsnas i röjningar när den riskerar att hämma barrplantornas utveckling. Men björken utgör en naturgiven resurs som kan tas tillvara för att anlägga blandskogar. I det här projektet vill vi anlägga en långliggande försöksserie som syftar till att öka kunskapen om hur blandskog kan etableras och skötas. Målet är att studera olika strategier att anlägga blandbestånd med planterad gran i kombination med både planterad och självsådd björk.

Vi är övertygade att försöksserien kommer att få stort värde under lång tid och ge upphov till flera vetenskapliga studier.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2021

Nils Fahlvik

Forskare

Arbetar med beståndsbehandling med fokus på röjning och gallring och med lövskogsskötsel.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.