Pågående projekt

Klimateffektiv skogsskötsel

Hur kan valet av skötselmetod påverka skogens tillväxt och utfallet av produkter, och vilken klimateffekt ger det egentligen? Det är frågor som ska undersökas i projektet.

Bild tagen på Värmdö. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

En av vår tids viktigaste frågor har blivit hur vi kan hantera den rådande klimatkrisen. I denna fråga kan den svenska skogen ta en omfattande och viktig roll genom att lagra kol. Kol finns lagrat såväl i den stående skogen som i uttagna långlivade produkter, och fossilt kol kan bytas mot förnyelsebart genom substitution av mer energikrävande eller fossila råvaror till skogsråvara. Men hur kan valet av skötselmetod påverka skogens tillväxt och utfallet av produkter och vilken klimateffekt ger det? Det vill vi undersöka inom detta projekt.

I ett första steg simuleras hur skogens löpande nettotillväxt, kolförrådets utveckling samt diameter-, längd- och trädslagsfördelningar påverkas av faktorer som varierande gallringsstyrka och kontinuitetsskogsbruk. Simuleringarna görs med hjälp av Heureka. Därefter genomförs apteringssimuleringar baserat på utfallet, vilket resulterar i produktutfall i form av stockar med diameter, längd och volym för de olika skogsskötselscenariorna. Produktutfallen, tillsammans med information om skogens nettotillväxt och kolförrådets utveckling, används i ett sista steg som bakgrund för att beräkna den totala klimateffekten i grader Kelvin över tid.

Projektresultaten förväntas kunna fungera som underlag för att såväl stora som små skogsägare ska kunna ta mer medvetna beslut angående skogens skötsel, och förstå hur skötseln hänger samman med den totala klimatnyttan över tid.

Arbetet kommer att bedrivas gemensamt av forskare vid Skogforsk tillsammans med forskare vid Institutionen för Energi och Teknik på SLU i Uppsala. Skogforsk står för ett brett kunnande angående skötselns påverkan på skogens utveckling, utbyte vid virkesskörd och de olika trädslagens kolinnehåll. SLU innehar expertkompetens vad gäller tidsdynamisk LCA-modellering och beräkningar av substitutionseffekter.

Ämne: Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
Startår: 2022

Anders Eriksson

Forskare (TeknD) inom värdekedjor

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.