Avslutat projekt

Genomförbarhetsanalys av återintroduk­tion av visent (Bison bonasus) till Sverige

Inom ramen för detta projekt utförs en genomförbarhetsanalys av återintroduktion av visent till Sverige där befintlig nationell och internationell kunskap och erfarenheter från visenter och visentförekomst sammanställs och kunskapsluckor identifieras.

Visent. Foto: Carl-Gustaf Thulin

Foto: Carl-Gustaf Thulin

Trots internationella konventioner och omfattande nationella åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige och världen. Uppenbarligen är de naturvårdsinsater som görs inte tillräckliga vilket aktualiserar behovet av ett nytänkande inom det areella brukandet. Genom återintroduktioner av arter, som den i Sverige tidigare förekommande visenten (Bison bonasus), kan vi återskapa delvis försvunna livsmiljöer. Genom sitt bete skapar visenten utrymme för andra hotade arter, samtidigt som vi bidrar till bevarandet av visenten som art.

En återintroduktion av visent till Sverige kan medföra många fördelar som ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster, men det finns också risker för skador på skogs- och lantbruk och i trafiken. En grundläggande förutsättning för en återintroduktion är därför såväl regional som nationell, social acceptans för genomförandet samt en noggrann konsekvensanalys.

Inom ramen för detta projekt utförs en genomförbarhetsanalys av återintroduktion av visent till Sverige där befintlig nationell och internationell kunskap och erfarenheter från visenter och visentförekomst sammanställs och kunskapsluckor identifieras. Även en förstudie av habitatet i ett föreslaget område (Svanå) utifrån en GIS analys samt en veterinärmedicinsk riskanalys av en återintroduktion kommer att utföras.

Principiella frågeställningar är under vilka förutsättningar som arter kan och skall återetableras/etableras i Sverige (regelverket), vilka tidigare förekommande arter är vi beredda att ta ansvar för och återetablera (samhällssynen) samt vilken nytta de kan tänkas göra i arbetet med biologisk mångfald (nyttoperspektivet). Resultatet blir en sammantagen bedömning av biologiska, juridiska, samhällsvetenskapliga, veterinärmedicinska och geografiska förutsättningar för frilevande visenter i Sverige. Genomförbarhetsanalysen kommer att utgöra beslutsunderlag för återintroduktion på svenska. Målet är att rapporten även ska kunna publiceras i vetenskaplig form på engelska.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2023

Carl-Gustaf Thulin

Forskare vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.