Ekologisk kompensation

#Ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation handlar om att kompensera för förlorade eller skadade naturvärden genom att skapa nya eller restaurera naturvärden i andra områden.

Grunden för ekologisk kompensation är den så kallade ”no net loss-principen”, att stoppa nettoförlust av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. En oro som ofta lyfts fram är att ekologisk kompensation kan bli en fribiljett till förstörelse av naturvärden i samband med exploatering. Därför är den så kallade ”skadelindringshierarkin” central.

Tillståndsmyndigheterna kan ställa krav på ekologisk kompensation för verksamheter som förstör naturvärden. I Sverige används direktkompensation som innebär att man förstärker eller skapar nya naturvärden i ett område nära exploateringsplatsen och nära i tiden. I vissa andra länder används så kallade habitatbanker, där en markägare eller en mellanhand kan skapa kompensationskrediter som sedan säljs.

Här ser du våra samlade artiklar om ekologisk kompensation och habitatbanker.

Artiklar & reportage

 1. Ekologisk kompensation blir blandskog hos SSAB i Oxelösund

  Blandskog med ökat inslag av lövträd. Större artrikedom och en skogsskötsel som långsiktigt utvecklar skogen och naturvärdena. Det blir resultatet av de åtgärder som SSAB Oxelösund, med hjälp av Skogssällskapet, genomfört på Brannäshalvön i Oxelösund.

 2. Utredning om ekologisk kompensation föreslår lagändringar

  Utredningen om ekologisk kompensation (SOU 2017:34) har överlämnats till miljöminister Karolina Skog. Ett 20-tal åtgärder föreslås för att åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation vid exploatering av markområden.

 3. Ekologisk kompensation i Valborgs ängar

  Skogssällskapet hjälper Härryda kommun med ekologisk kompensation för förlorade naturvärden i en fågelrik våtmark i Mölnlycke.

 4. Ekologisk kompensation utreds på regeringens uppdrag

  Regeringen har tillsatt en utredning för att kartlägga förutsättningarna för en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation. Utredningens förslag ska lämnas till regeringen 1 mars 2017.

 5. Habitatbanker – ny intäktskälla för skogsägare?

  Habitatbanker kan bli en framtida affärsmöjlighet för skogsägare vid sidan om virkesproduktion, jakt och turism. Men först krävs en större efterfrågan på skogsområden där naturvärden har restaurerats.

 6. Regeringen tillsätter utredning om ekologisk kompensation

  Regeringen kommer under året att tillsätta en särskild utredning om ekologisk kompensation. Det berättar Gunvor G Ericson, statssekreterare på miljödepartementet, för Miljöaktuellt.

 7. Göteborg kompenserar - Mindre hackspett

  Det pågår en utveckling mot ett hållbart samhällsbyggande. Ett av redskapen i den utvecklingen är ekologisk kompensation. Göteborgs stad är en markägare som använder metoden.

 8. Ny kunskap om habitat banking

  Finns det sätt för människan att bygga nödvändig infrastruktur utan nettoförlust av biologisk mångfald?

 9. Habitat banking – nytt sätt att använda skogsmark?

  Med ekologisk kompensation kan exploatering och annan markanvändning göras mer hållbar. Kanske kan det också skapa nya affärsmöjligheter för skogsägare? Skogssällskapet har med hjälp av konsultföretagen Enetjärn Natur och Kairos Future tittat närmare på

Aktuella projekt inom Ekologisk kompensation