Skogsägaren Sebastian Sohlberg: ”Hyggesfritt ger större flexibilitet och mång­sidighet”

Sebastian Sohlberg

Foto: Privat

För att möta en oviss framtid kring den närliggande staden behövdes ett nytänk i skogsbruket – lösningen blev hyggesfria skötselmetoder. Sebastian Sohlberg driver gården Malmgård Sjundeå i Finland och ser hyggesfritt som ett sätt att bruka skogen långsiktigt, diversifiera och sprida riskerna.

Sebastian Sohlberg driver tillsammans med sin familj gården Malmgård Sjundeå på cirka 700 hektar, fyra mil väster om Helsingfors. Skogsbruket innefattar flera olika miljöer, allt från myrmark till urbant skogsbruk intill stadsmiljö. Och det är just det tätortsnära läget på en av fastigheterna som gjorde att familjen bestämde sig för att prova på hyggesfritt.

– Då en av våra skogsfastigheter ligger så pass nära Esbo, en stad som kommer att växa mycket på sikt, sökte vi ett alternativ till traditionell slutavverkning. Läget är ovisst, vi vet inte när och hur staden kommer att exploatera skogsmarken – men vi vet att det kommer att ske. Vi kommer att stycka av och sälja tomter längre fram, därför vill vi bibehålla miljön så mycket som möjligt men samtidigt ha ett ekonomiskt skogsbruk under tiden. Redan för 30 år sedan gjordes bedömningen att man inte skulle kunna slutföra en omloppstid och göra en slutavverkning i och med den osäkra utvecklingen, därför har skogen fått vara relativt ifred. Detta har bidragit till en skiktad skog med varierande trädslag, vilket ger goda förutsättningar för att börja med hyggesfritt.

Planerar för framtiden

Med Skogssällskapet som samarbetspartner har Sebastian Sohlberg, efter att ha sett detaljplanen för stadens exploatering, kunnat planera avverkningen så att hänsyn tas till framtida behov av tomter, vägar och andra samhällsfunktioner.

– Vi ville ha en skog som är attraktiv ur ett tomtplaneringsperspektiv när det väl blir dags för försäljning, men samtidigt inte lämna oskäligt mycket virke i skogen. Genom noggranna avverkningsplaner har vi kunnat spara träd som kan vara till nytta för framtida tomter, och avverka mer på platser där vägar kommer att dras och där det ska byggas höghus. I skogspartier som sannolikt ska bli parkområde har vi avverkat enskilda ekonomiskt värdefulla träd och sparat en mångsidig undervegetation.

Vilka fördelar ser du med hyggesfritt skogsbruk?

– Hyggesfri skogsskötsel ger dig möjligheten att tänka mer långsiktigt än bara en omloppstid. Du får en mer varierad skog som står emot stormar och skadedjur
bättre, kan ha ett jämnare uttag ur skogen och ett mer diversifierat virkessortiment. Dessutom slipper du stora kalavverkningskostnader samtidigt som du skapar mervärden vad gäller biologisk mångfald, säger Sebastian Sohlberg och fortsätter:

– Du får helt enkelt en större flexibilitet och mångsidighet. Med ett trakthyggesbruk blir du mer låst. En kalavverkning ger en stor intäkt och är väldigt förutsägbar vad gäller virkesutfall, men bunden till en viss tidpunkt som man inte kan kontrollera. Med hyggesfritt kan du hoppa över en huggning om det
är ekonomiskt intressant att spara, eller avverka mer om det finns en efterfrågan på ett visst trädslag på marknaden.

Krävs tid, intresse och kunskap

Han understryker dock att hyggesfritt inte är en patentlösning på skogsbruk i allmänhet, utan att det krävs tid, intresse och kunskap för att lyckas uppnå sina mål och få ekonomi i det hela.

– Den allmänna debatten kring hyggesfritt tenderar ofta att bli väldigt svartvit och polariserad. För mig är hyggesfritt mångfacetterat, som det mesta är om man sätter sig in i saker. Hyggesfria metoder går i de flesta situationer att tillämpa om man är redo att tänka om och vara långsiktig – men det kräver mycket kunskap
och att man i hela kedjan är medveten om målsättningen. Då kan det ha både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Sebastian Sohlberg har tagit hjälp av Skogssällskapet för att konkretisera sina mål för den tätortsnära skogsfastigheten. Han beskriver det som ett samarbete
där initiativet finns hos Skogssällskapet men där det är han som skogsägare som sätter målen.

– Skogssällskapet kommer i första hand med förslag på målsättningar som jag kan bearbeta och baka in i mina egna mål och tankegångar. Vi har specificerat
både mjuka och hårda mål som tillfredsställer såväl fritidsintressen som behov av ekonomisk avkastning, och innefattar allt från biodiversitet till jakt och parkskog. En helhet på vår fastighet helt enkelt. Tillsammans gör vi det bästa för skogen och kommande generationer.

Text: Therese Johansson

Sugen på hyggesfritt? 4 tips från Sebastian Sohlberg

  • För en kontinuerlig diskussion om din skogs tillstånd och vilka metoder som kan passa – följ med i utvecklingen och fundera fördomsfritt kring alternativ. Genom att noga väga in skogens förutsättningar har du större möjlighet att ta rätt beslut både nu och i framtiden.
  • Funder på i vilket skede din fastighet är. Har du precis underröjt för en andra gallring har du inte de bästa förutsättningarna för hyggesfritt. Detsamma gäller om du bara har några år kvar till slutavverkning, med ett helt likåldrigt bestånd utan underväxt. Hyggesfritt kräver långsiktig planering.
  • Det är lätt att tappa fokus. En kraftig röjning i fel läge och du är tillbaka på ruta ett, med en ekonomisk förlust i bagaget. Det gäller att applicera tankar och målsättningar hos alla berörda för att det ska fungera – allt från medarbetare till inhyrda skogsentreprenörer. Och målen måste finnas som en ledstjärna från generation till generation.
  • Var beredd på att det krävs tid, intresse och kunskap för att lyckas med hyggesfritt. Du måste vara redo att tänka om och tänka långsiktigt.

”Vi har använt en mosaik av åtgärder ”

Kommentar från Aki Mattila, förvaltare på Skogssällskapet Finland

”Vi har använt en mosaik av åtgärder och jobbat ganska brett med olika sorters hyggesfria metoder. Bland annat har vi använt luckhuggning med högst 0,3 hektar öppningar och plockhuggning. Vi har kvalitetsgallrat för att ta ut stora ekonomiskt värdefulla träd och ge plats för mindre träd att utvecklas. Målet har varit att maximera timmerandelen i uttaget. Min roll har bland annat varit att planera åtgärder, sköta tillstånden, konkurrensutsätta virkesförsäljningen och fixa duktiga entreprenörer för avverkning och utkörning. Det sistnämnda har kanske varit extra viktigt då en förutsättning för att lyckas med hyggesfritt är att alla entreprenörer har kunskapen och motivationen som krävs. Vi har fått väldigt bra feedback både från grannar och folk som rör sig i området. De har tyckt att vi har värnat om landskapsbilden och rekreationsaspekten genom ett bevarande av skogskänslan och områdets vandringsstigar. Även från myndighetshåll har vi fått positiva reaktioner – Finlands skogsmyndighet Skogscentralen har till och med gjort det till ett exempelområde för kontinuitetsskogsbruk.”

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.