Varsamt skogsbruk bidrar
till bevarande av regnskog

Plantering av korallträd i Mchakama by, Ewrytrina, i sydöstra Tanzania. Man trodde tidigare att korallträdet var utrotat, men efteratt några träd hittades vid Mchakama har bybor planterat tusentals plantor och räddat den för framtiden. Foto: MCDI/TANZANIA

Plantering av korallträd i Mchakama by, Ewrytrina, i sydöstra Tanzania. Man trodde tidigare att korallträdet var utrotat, men efteratt några träd hittades vid Mchakama har bybor planterat tusentals plantor och räddat den för framtiden. Foto: MCDI/TANZANIA

I Kilwadistriktet i sydöstra Tanzania bidrar certifiering av skogsbruk till att biologiska värden
bevaras samtidigt som lokalsamhällena får möjlighet att utvecklas.

Mpingo-trädet, även kallat African blackwood, är ett av världens mest värdefulla trädslag och Tanzanias nationalträd. Det är mycket hårt och används bland annat till musikinstrument som klarinetter, oboer och piccolaflöjter. Till följd av överexploatering och illegal avverkning bedömdes trädslaget i början av 2000-talet vara utrotningshotat. Det ledde till att Mpingo Conservation & Development Initiative (MCDI) startade i Kilwadistriktet i sydöstra Tanzania 2004 för att rädda
trädslaget och samtidigt förbättra levnadsvillkoren på landsbygden.

Per Larsson. Foto: WWF

Per Larsson

Per Larsson, senior rådgivare på WWF Sverige, har tagit del av MCDI:s arbete på plats.

– Idén är att se till att de lokalsamhällen som lever närmast skogarna får långsiktig brukanderätt till skogen. Genom att ge dem inflytande över hur skogen
sköts och rättvist betalt för virket har man skapat en grund för långsiktig skogsförvaltning.

FSC spelar sedan 2009 en central roll för utvecklingen i området. MCDI fick då ett gruppcertifikat* – det första i sitt slag som delats ut av FSC för naturskogar i Afrika. Enligt MCDI:s senaste årsrapport ingår 14 lokalsamhällen i sydöstra Tanzania med sammanlagt 180 000 hektar FSC-certifierad skog i certifikatet. Tack vare FSC-certifikatet får man kontakt med världsmarknaden.

– FSC-certifieringen innebär att det blir lättare att sälja virket på en krävande, miljömedveten marknad, säger Per Larsson.

Avskogning är annars ett stort problem för de tropiska skogarna. Eftersom det är mycket lönsamt att omvandla tropisk skog till oljepalmplantager eller gruvdrift är det viktigt att hitta de drivkrafter som gör att skogen kan få stå kvar.

– Certifieringen löser inte allt men kan bidra till att skapa marknadsvärden som gör att den tropiska naturskogen får stå kvar och brukas lågintensivt. Ett ansvarsfullt skogsbruk med hjälp av FSC-certifierade skogar kan bli ett alternativ till avskogning och degradering till annan markanvändning och går att kombinera med skydd av andra värden, säger Per Larsson.

Ett mobilt sågverk sågar trädslaget Mninga (Pterocarpusangolensis) – ett vackert och värdefullt virke. Sågverket skapar mervärden för byskogsbruket. Foto: MCDI/TANZANIA

Ett mobilt sågverk sågar trädslaget Mninga (Pterocarpusangolensis) – ett vackert och värdefullt virke. Sågverket skapar mervärden för byskogsbruket. Foto: MCDI/TANZANIA

Han förklarar att brukandet av de tropiska skogarna är ett viktigt komplement till formellt skydd av tropiska skogar genom reservat.

– Det behövs många olika lösningar för att bevara regnskogen. Även om det formella skyddet behövs i landskapet är det varken önskvärt eller realistiskt att
skydda alla världens tropiska skogar. Dessutom är det många reservat som finns på pappret som inte finns i verkligheten, så det är inte säkert att det är effektivt att skydda skogen genom reservat, säger han.

MCDI:s arbete i Tanzania och det faktum att skogen certifieras enligt FSC betyder mycket för bevarandet av biologisk mångfald i ett av världens viktigaste tropiska
regnskogsområden. Dessutom bidrar FSC-certifieringen till att lokalbefolk­ningens rättigheter stärks och respekteras.

– I många delar av världen finns många nyttjanderättigheter till skogen. FSC bygger på att den som brukar skogen respekterar lokalsamhällen och ursprungsbefolkningar. FSC bidrar starkt till att hjälpa lokalsamhällen bruka skogen själva eller påverka hur skogen ska brukas, fortsätter han.

FSC är också viktigt för dem som arbetar i skogen, eftersom goda arbets­förhållande villkoras.

– Det finns bra arbetsmiljöregler på pappret i många länder, men ofta är lagefterlevnaden mycket dålig. Ett system som FSC bidrar till att uppmärksamma
och korrigera detta.

FSC bildades ursprungligen med ett starkt fokus på de tropiska skogarna. Att få dem certifierade har varit en utmaning och bara en liten andel är idag certifierad, men enligt Per Larsson går utvecklingen framåt.

– FSC innebär ett verktyg för att utveckla ett skogsbruk som uppfyller miljö-, sociala och ekonomiska krav. Det gör att man kan få kontakt med virkesmarknader och få ut ett värde av de värdefulla trädslagen – ett värde som är mångfalt högre för samhället än till exempel illegal avverkning som fortfarande är mycket vanligt i många länder.

– Dessutom kan man med en välorganiserad skogsförvaltning ofta också motverka tjuvjakt, vilket har ett stort värde för regnskogens hotade djurarter, avslutar Per Larsson.

Text: Malin von Essen

* Certifiering via ett gruppcertifikat kan göra det enklare för mindre skogsägare
att delta i FSC. En stor del av det administrativa arbetet sköts av den som ansvarar för gruppcertifikatet.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.