Ny Sifounder­sökning: Hälften av svenskarna vistas mer i skogen nu än före pandemin

Närmare hälften av svenskarna, 47 procent, uppger att de vistas mer i skog och mark i dag jämfört med före coronapandemin. Det visar en ny Sifoundersökning som är gjord på uppdrag av stiftelsen Skogssällskapet.

– När pandemin slog till började svenskarna att vara mer ute i skog i och mark. Det är roligt att så många behållit den goda vanan, även när samhället har öppnat upp igen, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Intresset för att vara i skogen har framför allt ökat bland unga där hela sex av tio, 60 procent, i åldern 18–29 år uppgav att de vistas mer i skog och mark nu jämfört med före coronapandemin. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Skogssällskapet.

En stor andel av Sveriges skogar sköts aktivt för att ge råvara till förnybara produkter. Samtidigt finns många naturvärden att upptäcka både i brukade skogar och i områden avsatta för naturvård. Högstubbar myllrar av liv och fungerar som ett helt ekosystem. Kjolgranarnas yviga grenar erbjuder skydd för exempelvis harar och tjädrar. Evighetsträd, som urgamla tallar eller ekar, bevarar och ökar den biologiska mångfalden.

– Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogen och om ansvarsfull skogsskötsel genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar, säger Karin Fällman Lillqvist.

Skogssällskapet hjälper skogsägare att skapa ett hållbart skogsbruk utifrån markägarens mål, där ekonomiska, ekologiska och sociala värden går hand i hand. Det kan handla om att friluftsanpassa tätortsnära skogar, förvalta skogen aktivt för en ökad tillväxt och bidra till naturvård.

Om undersökningen

Skogssällskapet lät Kantar Sifo ställa följande fråga till 1 001 svenskar via en webbpanel 12 – 21 maj 2023: "Vistas du mer eller mindre i skog och mark i dag jämfört med före coronapandemin?" 6 procent av svenskarna svarade "mycket mer i dag", 41 procent svarade "något mer i dag", 23 procent svarade "något mindre i dag", 5 procent svarade "mycket mindre i dag". 26 procent svarade "tveksam, vet ej".

För mer information, kontakta gärna:

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet, 08-789 89 62, karin.fallman@skogssallskapet.se

Fem naturvärden att leta rätt på i skogen

1. Högstubbar
Träd som kapats på några meters höjd kallas för högstubbar. Dessa är oerhört värdefulla för mängder av arter som behöver solbelyst, stående död ved för att överleva. En högstubbe fungerar som ett helt ekosystem.

2. Kjolgranar
Som i en trollskog hänger kjolgranarnas yviga grenar ner till marken och erbjuder skydd för skogens smådjur. Kjolgranar har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

3. Kantzoner
Gränsen mellan skog och vattendrag är viktiga för biologisk mångfald och har ofta mycket hög artrikedom. Träd och buskar som ger skugga över vattnet är en nödvändighet för vissa fiskarters överlevnad.

4. Stående och liggande död ved
Under barken på ett dött träd myllrar det av liv. Död ved spelar en avgörande roll för den biologiska mångfalden och många av våra rödlistade skogslevande arter är beroende av den.

5. Evighetsträd
Tallar kan leva i närmare 800 år och ekar uppemot 1 000 år! Evighetsträd är gamla naturvärdesträd som ska stå kvar i skogen för att bevara och öka den biologiska mångfalden.

Läs mer om naturvärden

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.