Vägspecialistens råd för att bygga bästa vägen

Skogsbilväg. Foto: Ulrika Lagerlöf

Det finns mycket att tänka på när man ska beställa ett vägbygge. Foto: Ulrika Lagerlöf

Att försöka transportera virket på lastbil och väg istället för på skotare i terrängen är i regel en god idé. På väg blir det lägre kostnader per kubikmeter virke, färre körskador och mindre koldioxidutsläpp än vid terrängtransport. Men hur går man tillväga för att bygga en ny väg?

Vi bad Frank Rangsmo, vägspecialist på Skogsstyrelsen, dela med sig av sina bästa råd vid planering av en skogsbilväg.

– Det viktigaste är att se till att vägen är lönsam, det vill säga att man har ett tillräckligt stort båtnadsområde, säger han.

Båtnadskalkyl visar vägens lönsamhet

Båtnadsområdet är det skogsområde som gynnas ekonomiskt av vägen, det vill säga alla de skogsbestånd som kan utnyttja vägen för virkes-, person- och skogsvårdstransporter. Genom en båtnadskalkyl kan en skogsägare räkna ut om en planerad väginvestering har förutsättningar att bli lönsam. Kalkylen utgår från planerade framtida avverkningsvolymer i de bestånd som berörs av den eventuella vägen, terrängtransportavståndet med respektive utan väg, terrängtransportens svårighetsgrad och när i tiden avverkningarna kommer att ske. Ett sätt att sänka sina egna kostnader för ett vägbygge kan vara att samverka med grannar och därigenom skapa en mer effektiv vägdragning, berättar Frank Rangsmo.

– Om man kan samverka med sina fastighetsgrannar går det i regel att både förbättra vägens lönsamhet och miljöanpassning, säger han.

Bäcköverfarter kräver god planering

Vid vägbyggnad, precis som andra åtgärder i skogen, gäller det att tänka på miljön. En central fråga är hänsynen till vattnet i landskapet.

– Undvik så långt det är möjligt att bygga väg över värdefull våtmark. Det är bättre att försöka bygga runt. Ibland är det oundvikligt, för att kunna komma åt skogen. Då gäller det att bygga vägen på ett skonsamt sätt och i de fallen rekommenderar jag att man tar kontakt med en specialist inom området, säger Frank Rangsmo.

Beroende på hur vägen dras finns risk att den mer eller mindre påverkar vattnets rörelse i landskapet. Med god planering av bäcköverfarter och kunskap om hur vattnet rör sig i marken kan det dock undvikas.

– Med tillräckligt stora och tillräckligt många vägtrummor, kan vattnet avledas effektivt. Det är viktigt att vägar som byggs i sidolutning inte för med sig vatten och släpper det på annan plats, eftersom det kan ge erosionsproblem.

Vägtransport minskar utsläpp och körskador

Det är nästan alltid bättre att transportera virke på väg istället för i terrängen, berättar Frank Rangsmo.

– Rätt utfört är vägbygge att föredra framför långa terrängtransporter i terräng där det finns risk för körskador. Dessutom ger vägtransporter mindre utsläpp – det krävs mer diesel för att köra virke på skotare än på väg, säger han.

Att upprusta sitt befintliga vägnät är ofta en mycket god investering. Skogsindustrin vill hålla låga virkeslager och ställer därför stora krav på att virke finns tillgängligt i skogen hela året. Samtidigt gör mildare vintrar att tjälperioden blir kortare, vilket gör det svårare att komma åt virke i många områden.

– Att kunna leverera virke under större delen av året genererar förhoppningsvis lite högre virkespremie, vilket ger ett ekonomiskt incitament att se över sina vägar. Det är ofta inte så dyrt att göra om sin vändplats så att man kan vända med bil som har släp och öka tillgängligheten under året genom att förstärka vägens överbyggnad.

Att se över diken är också viktigt, betonar Frank Rangsmo.

– Rensa vägdiken och se till att vägtrummor vid bäcköverfarter är intakta. Låt inte heller väggatan växa igen. Vägen torkar upp snabbare om det inte står träd nära inpå. Det här är enkla och inte så kostsamma åtgärder som höjer vägens funktion.

Text: Malin von Essen

Råd vid upphandling av väg

Vissa saker bör finnas med i en anbudsförfrågan vid upphandling av en skogsbilväg:

 • VÄGKLASS. Vägklassen avgörs av vägens geometriska standard och tillgänglighetsklass. Den förstnämnda beskriver hur fort lastbilar kan köra på vägen och hur vägen ska utformas och rör bland annat kurvradier, siktförhållanden, diken och slänter. (Beskrivs
  som klass 3 eller 4 där 3 är den bästa.) Tillgänglighetsklassen talar om under vilka årstider och väderlekstyper som vägen når upp till full bärighet. (Beskrivs som klass A–D där A är den bästa.)
 • VÄGLÄNGD.
 • TIDSPLAN.
 • EN MÄNGDFÖRTECKNING som talar om bedömda kvantiteter av mängden grus, antalet trummor och diametrar, mängd diken som ska grävas och mängd berg och stora block som behöver sprängas. En mängdförteckning som har reglerbara kvantiteter innebär att mängderna och kostnaden för material och arbete kan regleras utifrån faktiska åtgång, inte en beräknad. Det kan vara en fördel för både beställare och utförare då projektering
  och anbudsgivning kan göras enklare.
 • VILKA BETALNINGSVILLKOR som ska gälla.
 • ATT ENTREPRENÖREN ska ha en ansvarsförsäkring som träder in vid eventuell skada på tredje man eller liknande.
 • Här kan du göra en båtnadskalkyl: www.skogskunskap.se
 • Fullständiga anvisningar för skogsbilvägar finns att hämta på Skogsstyrelsens webbplats: www.skogsstyrelsen.se
Markus Abrahamsson. Foto: Ulrika Lagerlöf

Vägunderhåll ökar brandsäkerheten

Normalt vägunderhåll är viktigt också från skogsbrandsynpunkt, menar Markus Abrahamsson, naturvårds- och brandspecialist på Skogssällskapet.

– Om du har ansvar för skogsbilvägar – se till att hålla dem i skick. Det minskar risken för att en brand kryper över vägen, säger han.

Genom att skrapa vägen regelbundet går det att förhindra att gräs och sly växer in i vägbanan. Och genom att regelbundet röja vägkanterna hålls vägområdet öppet. Vägnätet i sig blir förstås en stor tillgång om en skogsbrand skulle starta.

– Med ett bra vägnät finns fler möjligheter att komma in till branden och stoppa den, säger Markus Abrahamsson.

Väg i skogen.

För- och nackdelar med bra skogsbilvägar

Plus

 • Åtkomst till virke
 • Lägre transportkostnader för virke och skogsvård
 • Lägre energiförbrukning och mindre koldioxidutsläpp
 • Färre körskador tack vare kortare terrängtransporter
 • Ökad tillgänglighet för allmänhet, räddningstjänst, kraftbolag, etcetera

Minus

 • Vägkostnad
 • Risk för negativ påverkan på våtmarker och vattendrag som vägen passerar
 • Risk för erosionsskador
 • Fragmentering av skogslandskapet

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.