Virkeskrönikan: "Allt hänger samman"

Vindkraft. Foto: Pixabay

Jag slås av hur sällan helheten lyfts upp, hur varje fråga blir isolerad och utan sammanhang. Så även i den hetsiga debatten om skogsbruket och vad skogens råvaror ska användas till", skriver Pontus Larsson.

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Brist var ett ord vi fick höra många gånger under sommaren 2021. Medierna rapporterade om tomma hyllor hos trävaruhandeln, om Cementas kalkbrytning på Gotland och om hur bland annat Robertsfors i Västerbotten fick tacka nej till industrietableringar på grund av brister i elkapaciteten. Jag slås av hur sällan helheten lyfts upp, hur varje fråga blir isolerad och utan sammanhang. Så även i den hetsiga debatten om skogsbruket och vad skogens råvaror ska användas till. Men i det större perspektivet hänger mycket samman. Ska vi till exempel få förnybar el till sågverken behöver vindkraften byggas ut – och varje vindkraft kräver i dagsläget enorma mängder betong till fundamentet. Allt hänger samman i en lång kedja.

Marknaden för produkter från skogsindustrin har under pandemin varit het, och efterfrågan är fortfarande god – framförallt på timmer – men marknaden har bromsat in något efter sommaren.

På massavedssidan ser det ljusare ut nu än vad det gjorde i början av pandemin. Efterfrågan på produkter är generellt god, om man bortser från tidnings- och tryckpappersindustrin som fortsatt har utmaningar. De produkter som används till förpackningar och kartong fortsätter att vara i en bättre position. Långfibrig sulfatmassa ligger sen i somras på historiskt höga prisnivåer, i skrivande stund på ca 1340 dollar/ton.

Efterfrågan på sågade trävaror är god, vilket i sin tur genererar en stor efterfrågan på timmer med prishöjningar efter semestrarna. Vi ser dock tendenser till att de fantastiska priserna, och den glöd som var under kvartal två har börjat falna. I USA har priserna börjat gå nedåt, något som på sikt troligtvis kommer att påverka prisutvecklingen i Europa och Sverige negativt. Dock syns det i delårsrapporterna att det varit en för branschen god lönsamhet under första halvåret. Flertalet affärer är gjorda på lönsamma nivåer, men köparna är nu något avvaktande och köper inte mer än nödvändigt. Efterfrågan kommer med stor sannolikhet att hålla i sig hela 2021 även om prisnivåerna har ”peakat” för denna gång.

Den varma sommaren har gynnat barkborren och dess andra svärmning vilket i sin tur bidrar till en fortsatt hög avverkningstakt och god tillgång på timmer. Höga lager av massaved har gjort att många gallringar fått vänta, och man kan prata om en ”gallringsskuld” i skogen. Viss oro kan anas i att marknaden nu har varit och vänt vid toppen. Men det är fortsatt goda förutsättningar att förmedla virke och göra goda affärer. Nu ser vi med spänning fram mot vad ”post-corona” bär med sig för möjligheter.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.