Jan Olsson anlade en våtmark i sin skog: "Det är väldigt vackert"

Smålom i gryningsljus. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

En våtmark, viltbuskar och ett hundratal fågelholkar – skogsägaren Jan Olsson har gjort ett flertal förändringar för att främja ett hållbart skogsbruk och biologisk mångfald i sin skog.

Skogsägaren Jan Olsson. Foto: Privat

Jan Olsson

Djupt inne i de småländska skogarna ligger Jan Olssons fastighet på knappt 200 hektar skog – Lindö Gård. Han köpte fastigheten 2019 som ett gemensamt projekt att ägna sig åt med sina tre söner.

– Vi är alla intresserade av djur, natur, jakt och skogar och hade som projekt att göra detta tillsammans. Den passar oss alldeles utmärkt, vi trivs jättebra, säger han.

Jan Olsson bor med sin familj i Lund men är uppvuxen på en gård i Blekinge. Lantbrukslivet är en stor del av hans barndom, och efter en karriär inom flera stora företag växte sig längtan efter, och intresset för, skogsbruk och natur starkare. När han 2019 sålde sitt bolag där han jobbat med chefsrekrytering kändes det rätt att satsa på skogsbruket.

Dammen blev en våtmark

Det finns mycket ungskog på fastigheten och Jan tog hjälp av Magnus Strandberg, som tidigare var skogsförvaltare och idag hjälper Skogssällskapet med olika naturvårdsprojekt, för att utveckla våtmarken.

– Vi hade tittat på att göra en damm till bastun, Magnus kom då med förslaget att bygga en våtmark i stället. Det var ett område där det fanns en plantering men där det inte växte så mycket. Det var inget bra underlag för skog och jag tog beslutet att anlägga en våtmark på tre hektar.

För att anlägga våtmarken sökte de stöd från Lokala naturvårds­satsningen (LONA), ett bidrag som Naturvårdsverket ligger bakom med syfte att stimulera långsiktiga naturvårdsengagemang. Stödet och anmälan om vattenverksamhet beviljades, och eftersom en entreprenör redan var upphandlad för ett annat jobb på gården kunde de komma i gång med arbetet snabbt.

– Vi drog i gång projektet med buller och bång och det blev färdigt i höstas, säger Jan Olsson och fortsätter:

– Det blev betydligt dyrare än jag räknat med och det tog också längre tid. Samtidigt blev det mycket bättre och gav en variation och mångfald som jag inte riktigt kunde förutse. Det har blivit riktigt bra.

Gynnar pollinerare runt våtmarken

Runt omkring våtmarken byggdes pollineringsytor, en typ av odling där man återskapar gamla växter och blommor runt våtmarken för att gynna pollinerare såsom bin, flugor och humlor. Det såddes ett 60-tal olika sorters växter, till exempel timotej och olika klöversorter. Odlingarna bestod av både torvmarker och mer stenbunden betesmark. Gemensamt för dessa ytor är att en första generation gran planterades någon gång på slutet av 60-talet. I samband med orkanen Gudrun 2005 blåste det mesta av granen ner och ny gran planterades med varierad framgång. Jan Olsson valde att avverka och röja dessa områden för att istället kunna skapa de nya pollineringsytorna. Även pollineringsprojektet finansierades delvis med bidrag från LONA.

Syftet med att anlägga våtmarken och pollineringsytorna har varit att ställa om till ett mer hållbart skogsbruk och gynna artrikedomen i skogen.

– Det är ett bra sätt att binda koldioxid och samtidigt få en gård som vi kan njuta av. Det leder till bättre fågelliv och bättre djurliv överlag och redan förra året var det många insekter på de pollineringsytor som såddes vid midsommar, vilket är ett annat av huvudmålen med projektet.

Fågelholkar och viltbuskar

Efter att ha färdigställt arbetet med våtmarken har Jan Olsson och hans söner gått vidare med att söka Skogsstyrelsens stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) för att bygga mindre inhägnader för träd och viltbuskar såsom apel, lind, ek, sälg och rönn, men också olika bärande buskar. De planerar för ett holkprojekt där de ska sätta upp ett hundratal fågelholkar på fastigheten för att stimulera fågellivet och gynna fladdermöss och insekter.

– I stället för att köpa mer skog vill jag utveckla den fastighet som jag har, att skapa våtmarker kombinerar nytta med nöje. Det är bra för miljön, men inte minst är det en härlig upplevelse för familjen. Det är väldigt vackert. Jag njuter av att äga och gå i min egen skog och lära mig mer om hur det fungerar.

Att knyta nya, lokala kontakter har varit avgörande för att lyckas med projekten.

– Det finns en stark kultur i Småland där man hjälper varandra, alla ställer upp. Jag har försökt att i så stor utsträckning som möjligt använda mig av lokala entreprenörer och konsulter, säger Jan Olsson.

Just att ta hjälp av andra som är mer kunniga är hans främsta tips till andra skogsägare som vill anlägga en våtmark på sin fastighet.

– Jag hade själv inte rätt kompetens men det går att skaffa den, eller ta hjälp av andra. Det finns mycket hjälp att få och det är viktigt att göra rätt från början. Och ha tålamod, det är mitt andra tips.

Hur resonerar du kring hållbart skogsbruk?

– För mig är det rätt naturligt att ägna mig åt hållbart skogsbruk. I mina egna företag har det alltid varit viktigt att jobba långsiktigt, det är likadant med skogen. Jag tror på att producera först och konsumera sen, det kommer nog från min uppväxt från lantgården i Blekinge.

Han ser fram emot att fortsätta vårda och utveckla fastigheten och att en dag kunna låta den gå i arv till sina barn.

– En viktig del för mig är att få sköta och utveckla våtmarken. Vi kommer till exempel ha ett stort arbete med att sköta både våtmarkens vall och öar samt putsa pollineringsytorna så att inte igenväxningsvegetation får övertaget. Dessutom vill jag utveckla fastigheten genom att avverka med viss försiktighet så att det blir en trevlig skog.

Text: Elsa Sjögren

Våtmarker

Våtmarker har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv och fungerar som naturliga reningsverk och utjämningsmagasin, samt gynnar den biologiska mångfalden. För att anlägga en våtmark som är större en fem hektar krävs tillstånd, det ansöker du om hos länsstyrelsen. Mindre ytor kräver endast en anmälan. Du kan söka olika stöd, bidrag och ersättningar från till exempel länsstyrelserna, Skogsstyrelsen eller Våtmarksfonden för att anlägga en våtmark.

Läs mer om våtmarker

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.