Åse

Lodyta.

Lodyta. Foto: Niclas Moberg

Åsefastigheten kom i Skogssällskapets ägo 2004 och sedan dess har ett tillköp gjorts. Fastigheten är varierande på flera sätt, inte minst slås man av den bitvis dramatiska topografin.

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Åse har en total areal på ca 650 hektar varav 630 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten domineras unga och medelålders granbestånd.

I dagsläget består skötseln framförallt av gallringar och ungskogsröjningar.

Naturvärden

På Åse finns flera nyckelbiotoper med gammal grov blandbarrskog och med stort inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier. Zonen runt Åsetjärnen hyser också höga naturvärden.

För besökaren

Det finns fina möjligheter till både rekreation och friluftsliv på Åse, t.ex.  finns en gammal fäbodvallsstig.

Möjligheterna till fiske är stora i området. En pärla i sammanhanget är Gottjärn där det sägs lura riktiga monsterrödingar.  

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Fokus de närmaste åren kommer framförallt att ligga på att återställa fastigheten efter stormskador. Det kommer att innebära att justera nya hyggeskanter och föryngra nedblåsta områden. Dessutom kommer verksamheten att präglas av mycket ungskogsröjning.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Thomas Lindström

Thomas Lindström

Fakta om Åse

  • Areal: 650 hektar, varav 630 hektar produktiv skogsmark
  • Kommun: Sundsvall
  • I Skogssällskapets ägo sedan: År 2004
  • Förvaltas av: Thomas Lindström, +46 (60) 641 467, thomas.lindstrom@skogssallskapet.se