Stort betestryck hotar tallen

Betad tallplanta. Foto: Skogenbild

Betad tall. Foto: Skogenbild

Inventeringen av betesskador i Götaland (SydÄbin) visar att det är ytterst svårt att bedriva bra tallskogsbruk i stora delar av södra Sverige.

28 av 54 älgförvaltningsområden har undersökts hittills. Betestrycket är stort, och i många områden har fler än var fjärde ung tall färska betesskador.

– Vissa hävdar att skogsägarna odlar gran i stället för tall av andra orsaker, men vi är rätt många som menar att största anledningen är betestrycket, som i princip gör det omöjligt att få upp tallföryngringar av hygglig kvalitet och omfattning, säger Johan Frisk, projektledare för SydÄbin.

Han framhåller att om klimatet blir varmare i Sydsverige kommer det att skynda på den omdaning av skogslandskapet som redan pågår. Och då klarar sig förmodligen tall bättre än gran. Kortsiktigt minskar risken för betesskador om man planterar gran, som är mindre betesbegärlig, men det är en dålig lösning på problemen eftersom tall på tallmark producerar mer virke, mer viltfoder och är mer lönsam.

– Att plantera gran på tallmarker är dåligt för skogsägarna, viltet, den biologiska mångfalden och landskapet, säger Johan Frisk.

I vår inleds en rikstäckande inventering av betesskadorna i hälften av landets alla älgförvaltningsområdena, det vill säga runt 75 stycken. Resten inventeras 2016.

Bland andra skogsindustriernas, skogsägarföreningarnas, LRF Skogsägarnas, Sveaskogs, Bergviks och Skogssällskapets modell för att finansiera inventeringarna innebär en utdebitering från år 2015 på 13 öre per förmedlad kubikmeter.

TEXT: Per Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.