Certifiering: Ansvarsfullt eller hållbart?

Illustration: Maja Modén

Flera FSC®-certifierade skogsbruksföretag och återförsäljare av skogsprodukter ser sina certifikat som kvitto på ett hållbart skogsbruk. Det är fel, menar Naturskyddsföreningen.

FSC själva talar om FSCcertifikatet som ett bevis på ansvarsfullt skogsbruk. Men vilken är egentligen skillnaden på ansvarsfullt och hållbart?

Malin Sahlin, sakkunnig skog, Naturskyddsföreningen:

– Man kan inte hävda att man – bara för att man är certifierad skogsägare – kommer att uppnå något som går utöver certifieringens standard. Det finns till exempel ingenting inom ramen för FSC som hindrar avverkning av skogar med höga naturvärden och hotade arter, om de inte är klassade som nyckelbiotoper.

– Ett ansvarsfullt skogsbruk handlar om att ta mer långtgående hänsyn än vad lagen kräver; att följa FSC-standarden vars krav är mer långtgående än lagstiftningen när det gäller skogsbrukets hänsyn till miljö, ekonomi och sociala värden.

– Hållbarhet är mer av en strävan, säger Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig, Svenska FSC.

En serie goda avsikter, vars resultat endast kan ses många år in i framtiden. Därför kommunicerar vi att FSC-certifieringen bidrar till ett hållbart skogsbruk. Certifieringen är också ett komplement till lagar och andra statliga insatser.

– Samtidigt tror jag att alla medlemmar i FSC står för ett hållbart skogsbruk; det är det som samlar oss i FSC. Då är det viktigt att begreppet ”hållbarhet” omfattar de sociala, de miljömässiga såväl som de ekonomiska aspekterna av skogen. Medlemmarna bidrar med sina olika perspektiv och kommer sedan överens om vilka regler för skogsbruk som bäst leder i riktning mot hållbarhet. Den överenskommelsen är grunden för skogsbruksstandarden som certifierade skogsägare måste leva upp till. Det är det vi kallar ett ansvarsfullt skogsbruk, säger Henrik von Steding.

FSC och PEFC – frivillig hänsyn

Skogsbrukscertifiering genom något av de två systemen FSC eller PEFC är frivilligt. Certifieringen bygger på att konsumenter efterfrågar produkter från ett skogsbruk som tar hänsyn till miljön och till de människor som arbetar och lever i skogen och dess närhet.

• År 2013 var 81 länder anslutna till FSC, och certifieringen täckte då cirka 180 miljoner ha skogsmark. I Sverige omfattas halva skogsmarksarealen, cirka 12 miljoner ha.

• I dag är cirka 40 länder anslutna till PEFC. Certifieringen täcker cirka 255 miljoner ha skogsmark i världen. I Sverige omfattas knappt häften av den produktiva skogsmarken, cirka 11 miljoner ha.

Skogssällskapets logolicensnummer: FSC-C017993.

Ansvarsfullt skogsbruk med certikonto

Certikonto är ytterligare ett redskap som kan bidra till ett ansvarsfullt skogsbruk. Det är ett kreditkontosystem som ska hjälpa markägare att kunna erbjuda skogsbrukscertifierad råvara.

Efterfrågan på råvara som är certifierad enligt FSC eller PEFC ökar, och fler och fler företag väljer att certifiera sina skogsbruk. Ett problem kan vara att säljare och köpare inte alltid befinner sig i närheten av varandra. Det kan leda till långa transporter och till att vissa markägare inte ser nyttan med certifiering.

För att underlätta handeln med certifierad råvara har skogsbranschen, FSC och PEFC kommit överens om ett kreditkontosystem, ”certikonto”.

Certikonto innebär att säljare och köpare av skogsråvara kan hålla reda på hur stora volymer certifierad råvara man har köpt och sålt. Systemet gör det möjligt för säljare av skogsråvara, till exempel ett skogsföretag, att sälja certifierat timmer till ett sågverk utan att den enskilda stocken måste vara certifierad.

Ett sågverk kan också sälja sina certifierade produkter vidare till ett snickeri utan att varje produkt måste vara certifierad. Systemet bygger på att man inte säljer mer än man har köpt – med hänsyn tagen till att det uppstår spill i varje förädlingsled.

– Om certikonto leder till att mer certifierat virke kommer ut på marknaden innebär det att fler markägare kommer att vilja certifiera sig. Det innebär i sin tur att skogscertifieringen ökar i betydelse, vilket bidrar till utvecklingen av ett hållbart skogsbruk, säger Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig, Svenska FSC.

Om man som konsument vill vara säker på att det virke man köper verkligen kommer från träd som vuxit i certifierade skogar gäller det att välja produkter som är märkta med enbart FSC eller PEFC. Råvara från certikonto får bara märkas med FSC MIX respektive PEFC MIX.

TEXT: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.