Marknaden vill ha mer certifierat virke

Text: Anders Thoren Foto: Shutterstock

Trycket från kunderna, och från kundernas kunder ökar. Marknaden för certifierat virke växer och den uppåtgående trenden blir allt starkare. Frågan är hur utbudet ska kunna matcha efterfrågan.

– Den här marknadsutvecklingen ligger i linje med de globala trenderna mot ökat fokus på hållbar samhällsutveckling. Frågorna om fossilfrihet, förnybar råvara och en ansvarsfull användning av skog och andra råvarukällor får allt större betydelse både för företag och konsumenter, säger Henrik Carlson, produktionschef på Skogssällskapet.

Hur märker Skogssällskapet av detta?

– Marknadens intresse för FSC®- och PEFC-certifierad råvara har ökat ganska stadigt sedan 1990-talet, för att under de senaste åren växa med betydligt högre fart. Flera massa- och pappersbruk, sågverk och träindustrier som för några år sedan nöjde sig med att cirka 60–70 procent av deras råvara skulle vara certifierad vill idag ha mycket mer, helst 100 procent.

Henrik Carlson, produktionschef på Skogssällskapet.

Vilka marknads­krafter driver på?

– Ikeas beslut att så långt det är möjligt endast köpa FSC-certifierat virke är ett bra exempel. Ikea har satt som mål att år 2020 ska 100 procent av det trä man använder komma från FSC-certifierade skogar eller vara återvunnet trä. Globalt förbrukade Ikea 19 miljoner kubikmeter skogsråvara 2016, så det får stor effekt på marknaden, samtidigt som man med sitt inflytande får många efterföljare.

– Även sågverkskoncernen Derome kräver certifierat virke, och har som mål att 100 procent av virkesråvaran är certifierad enligt FSC/PEFC senast 2020. Både Ikea och Derome är virkesköpande kunder hos Skogssällskapet, så det påverkar förstås vår verksamhet. Samtidigt har flera andra aktörer liknande planer och ställer motsvarande krav, såväl på den svenska virkesmarknaden som internationellt.

Påverkas virkespriserna?

– Prisbilden på certifierat virke har historiskt skiljt sig mellan olika delar av landet. I Götaland har det funnits en premie på certifierat virke, medan det – generellt sett – inte har varit så längre norrut. Frågan är om vi kommer att få se mer av prispremier eller om det istället blir leveranskrav på att virket ska vara certifierat, med prisavdrag för ocertifierat virke. Det återstår att se, men vi kan notera att i flera affärer som vi gjort upp inför virkessäsongen 2017–2018, så har köpare som inte tidigare betalat premier nu gjort det och så även norrut i landet.

Behövs det fler skogsägare som kan erbjuda certifierat virke?

– Absolut! Fram till nu har vi haft någorlunda balans mellan utbud och efterfrågan, men den situationen är som sagt på väg att förändras. Marknadsförändringarna är tydliga och vi bedömer dem som långsiktiga. Därför kommer det absolut att behövas både fler certifierade skogsägare och större volymer certifierat virke inom en snar framtid.

Prisbilden på certifierat virke har historiskt skiljt sig mellan olika delar av landet.

Ditt råd till skogsägarna?

– Att certifiera sin skogsegendom är ett beslut varje skogsägare tar utifrån sina särskilda förutsättningar och mål med skogsägandet och skötseln av skogen. För många betyder den att virket blir mer eftertraktat och att det egna skogsbruksföretaget stärker sin konkurrenskraft. Dessutom ger det tillfreds­ställelse att få bevis på att man sköter sin skog på ett ansvarsfullt sätt.

– Mitt råd är att man tar upp en konkret diskussion med sin skogsförvaltare om vilka möjligheter och åtaganden som det innebär för just den egna skogsegendomen, vilka kostnader, intäkter med mera som man kan räkna med. Våra förvaltare har värdefull kunskap och erfarenhet och Skogssäll­skapet är paraplyorganisation för både FSC och PEFC.

– Skogssällskapet kan hjälpa till med hela processen, administrationen och även den fortsatta skogsförvaltningen så att det blir förhållandevis enkelt att sköta skogen enligt certifieringens krav, säger Henrik Carlson.

Certifiering – ett frivilligt åtagande

Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande som skogsägaren kan göra om ett ansvarfullt och uthålligt skogsbruk. Åtagandet innebär att skogsägaren ska anpassa skogsbruket efter särskilda regler. Dessa regler gäller bland annat vilken hänsyn som ska tas till miljön och villkoren för dem som arbetar i skogsbruket. De dominerande certifieringssystemen är FSC® och PEFC™.

FSC® står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt brukande av världens skogar. Svenska FSC förvaltar och utvecklar FSC:s svenska skogsbruksstandard och driver utvecklingen av FSC:s arbete på lokal och regional nivå. se.fsc.org

PEFC™ är ett europeiskt certifieringssystem som bygger på hela kedjan från skogen till industrin. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, hänsyn till biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard. pefc.se

Läs mer om Skogssällskapets certifieringstjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.