Enskildhet och tystnad viktiga sociala värden för glesbygdens skogsägare

Ensam kvinna vid en sjö i skogen. Foto: Matilda Holmqvist

Enskildhet och tystnad är en kategori sociala värden som forskaren Therese Bjärstig tror kommer att bli allt viktigare. Foto: Matilda Holmqvist

Glesbygdens skogsägare lyfter enskildheten och tystnaden som viktiga sociala värden i skogen, visar ett projekt på Umeå universitet som Skogs­sällskapet har finansierat. Det är en kategori av sociala värden som inte direkt har diskuterats i nationella policys, men ett område som Therese Bjärstig, docent och forskare, tror kommer att bli allt viktigare.

Therese Bjärstig

Therese Bjärstig

– Våra intervjuer visade att många skogsägare tar de sociala värdena för givna – det är inget man reflekterar över som ett värde i sig, utan man ser det som en självklar del i att leva på landsbygden och vara skogsägare. Och det finns lika många sätt att se på de sociala värdena som det finns skogsägare, berättar Therese Bjärstig, docent och forskare i statsvetenskap vid Umeå universitet.

När de intervjuade skogsägarna fick berätta vad skogens sociala värden innebär för dem var definitionen inte självklar. Efter visst resonerande kopplade en majoritet skogens sociala värden till fritidsupplevelser, friluftsliv och turism, helt i linje med tidigare forskning. Upplevelsevärden och hälsa lyftes också som viktiga sociala värden. Men glesbygdens skogsägare lyfte också ett nytt område som viktigt för dem: enskildheten/avskildheten och tystnaden/skogens ljud.

– Det här är en ny kategori sociala värden som inte diskuterats i någon större utsträckning förut, och som inte direkt lyfts fram i nationella skogspolicys, säger Therese Bjärstig.

Regeringen har uttalat att skogens sociala värden ska vara likställda med de biologiska värdena, och Skogsstyrelsen arbetar för att sociala värden ska bli en del i det formella skyddet av skog. Men vad som är ett socialt värde är inte helt definierat i dag.

Den definition som Skogsstyrelsen använder sig av för sociala värden är ”de värden som skapas av människans upplevelser av skogen”. Det är en vid definition som kan rymma mycket.

Therese Bjärstig tror att den nya kategorin med enskildhet och tystnad, som glesbygdens skogsägare lyfter fram, kommer att bli ett allt viktigare värde i framtiden.

– Jag tror att den här typen av värden kommer att efterfrågas allt mer – både i och med den ökande urbaniseringen, och i takt med att intresset för skogen som plats för rehabilitering och återhämtning från olika stressymptom ökar, säger Therese.

Therese hoppas att projektets resultat ska bidra till att lyfta fram de sociala värdena i skogen, och visa på vikten av en samordning och proaktivitet från stat och myndigheter för att hänsyn till sociala värden i högre grad ska tas i den praktiska planeringen av skogsbruket.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Olika kategorier sociala värden

I projektet har 57 kvalitativa intervjuer genomförts med skogsägare i sex län med betoning på glesbygd: Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Kronoberg. De intervjuades skogsinnehav varierade mellan 2 och 1400 hektar, med ett medelinnehav på 177 hektar. Syftet med projektet har varit att kartlägga och analysera skogens sociala värden med utgångspunkt i privata enskilda skogsägares upplevelser, prioriteringar och behov.

De intervjuade skogsägarna fick svara på frågan vad skogens ”sociala värden” innebär, och svaren grupperades i kategorierna nedan som är hämtade från Skogsstyrelsens meddelande 9-2013 ”Skogens sociala värden - en kunskapssammanställning” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det unika resultatet i projektet är att en stor andel av de intervjuade lyfte fram enskildhet/avskildhet och tystnad/skogens ljud som ett socialt värde, vilket inte fanns med som kategori (utan hamnade under ”Annat/övrigt”).

  • Hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö.
  • Fritidsupplevelser, friluftsliv och turism.
  • Upplevelsevärden och sociala naturkvalitéer.
  • Estetiska värden.
  • Pedagogik och kunskap om skog och miljö.
  • Lek, samvaro och sociala relationer.
  • Intellektuell och andlig inspiration.
  • Identitet och kulturarv.
  • Annat/övrigt.

Våra tjänster

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.