Bra vägnät ger ett högre värde på fastigheten

Björksunds gård i Tystberga ägs och brukas av skogsägaren Nils Mörner. Foto: Therèse Jansson

Skogsägare kan ha flera olika mål med sitt skogsinnehav. I de allra flesta fall är långsiktighet ett utmärkande drag och i den långsiktiga planeringen är framkomlighet en viktig strategisk fråga.

En skogsförvaltare hjälper stora och små skogsägare att bedriva sitt skogsbruk så rationellt som möjligt med utgångspunkt i de mål skogsägaren har.

– Alla skogsägare har olika mål. Målen kan till exempel handla om hög produktion och ekonomisk avkastning, naturvård och ekologisk hållbarhet eller estetik. Det kan även vara så att man är jaktintresserad och vill gynna vilt och jakt, berättar John Wallin som är skogsförvaltare på Skogssällskapet.

Vägen höjer värdet på både fastighet och virke

John Wallin, skogsförvaltare på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Ett verktyg som en skogsförvaltare använder är skogsbruks­planen, en plan som beskriver skogen och talar om vilka skogsbruks­åtgärder som står närmast på tur.

– Kartan visualiserar var det saknas skogsbilvägar utifrån skogens förutsättning, virkesvolymer och ålder. I ganska många fall lönar det sig att bygga vägar som ökar framkomligheten, menar John och fortsätter:

– Du är förtjänt av bra skogsbilvägar genom hela omloppstiden – från markberedning och föryngring till röjning, gallring och slutavverkning. De ger bättre åtkomlighet och med kortare skotningsvägar blir det mindre körskador i skogen. Man måste se skogsbilvägar som en investering som både höjer värdet på hela fastigheten och på virket.

Kostnaden för att bygga nya vägar i skogen varierar från 100 till 200 kronor per löpmeter. Skillnaden i kostnad beror på markens grundförhållanden. Utöver kostnaden för att bryta själva vägen kommer gruskostnaden.

– Underhållet består sedan av att ploga på vintern, underhålla diken och att förstärkningsgrusa, berättar John.

Bra vägar minskar kostnaden för körning

En av John Wallins uppdragsgivare är Nils Mörner som äger och brukar Björksunds gård i Tystberga. De har arbetat länge tillsammans och de flesta av Johns idéer hörsammas av Nils.

– Som skogsförvaltare ska man försöka vara så proaktiv som möjligt, det är ju det som Nils betalar mig för. Jag har tagit fram förslag år för år och hittills har jag fått accept för det mesta som jag har föreslagit, konstaterar John.

Man kan ju säga att vägar för med sig fördelar i jaktutövning, men det primära är att det är en bra investering.

– Det är ett gemensamt arbete och vi gör en analys av det hela på faktagrunder och kommer fram till ett beslut. Vi har historiskt haft egna anställda skogvaktare, men det är bättre att köpa in tjänsten på entreprenad eftersom vi inte har behov av en heltidstjänst här, kommenterar Nils Mörner.

När det gäller att bygga vägar på skogsägorna har Nils en tydlig bild.

– Det är väldigt enkelt – det är ett sätt att få ner kostnaden för körningen. Det finns inget annat skäl tycker jag. Man kan ju säga att vägar för med sig fördelar i jaktutövning, men det primära är att det är en bra investering.

Nils Mörner skogsbruket på ett modernt sätt och jobbar långsiktigt. Han använder gärna den nya tekniken och får bra överblick i sin iPad.

– Det är en rationalisering och datorisering som har ägt rum i branschen. Enligt min mening är det naturligt att använda de nya verktyg som kommer fram, säger han och summerar:

– Jag har varit en engagerad skogsägare under lång tid. Att se beståndsutvecklingen genom olika insatser är tjusningen för mig.

TEXT: Christian Albinsson

Att tänka på!

  1. Bygg vägen där det idag är störst avsaknad av väg och där det finns som mest virke att avverka.
  2. Du behöver inte ha en stor fastighet för att vara förtjänt av fler vägar. Det underlättar skötseln och minskar körskadorna i skogen.
  3. Bra vägnät gör det lättare att komma fram i olika väder.
  4. Nya vägar kan höja värdet på virket och på hela fastigheten.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.