88 åtgärder ska öka skogstillväxten med 20 procent

Tallungskog. Foto: Hilla Aspman

Foto: Hilla Aspman

I den nyutkomna rapporten från Samverkans­process skogsproduktion ges förslag på 88 åtgärder som ska öka tillväxten i skogen, något som är viktigt för Sveriges omställning till en hållbar bioekonomi. De åtgärder som väntas ge störst effekt handlar om skogsodlingsmaterial, skogsskötselåtgärder och minskade skogsskador.

Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Mattias Berglund

– På Skogssällskapet välkomnar vi rapportens resultat. De områden som lyfts fram som särskilt viktiga går helt i linje med vad vi fokuserar på i skogsskötseln hos våra kunder, säger Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet.

Vikten av att använda bästa möjliga plantmaterial och att plantera, röja och gallra i rätt tid och på rätt sätt är två konkreta slutsatser som lyfts fram i Skogsstyrelsens pressmeddelande.

– Här kan alla skogsägare vara med och göra skillnad, och vi som förvaltar skog åt privata och offentliga markägare har en central roll att spela när det handlar om rådgivning och planering av skogsvården, säger Mattias Berglund.

Ungskogsskötsel central

Att öka skogens tillväxt är viktigt både för koldioxidbindningen och tillgången på förnybar råvara. Och det är i ungskogen som störst möjligheter finns att påverka den framtida skogen, berättar Mattias Berglund.

– Skogen ska räcka till mycket, därför behöver vi se till att den producerar så bra som möjligt. Att lyckas med föryngringarna är helt centralt. Här jobbar vi på Skogssällskapet aktivt med att sätta mål, följa upp och se till att vår personal kontinuerligt får fortbildning, säger Mattias Berglund.

Inom skogsskadeområdet lyfts nya bekämpningsmetoder av granbarkborren och andra skadeinsekter och svampsjukdomar fram, samt en minskning av klövviltsstammarna för att begränsa betesskadorna.

– På Skogssällskapet vill vi betona vikten av att också jobba aktivt med skogsskötseln för att minska betesskadorna. Att skapa mer foder i landskapet och öka mängden tallföryngringar är viktigt. En annan skadegörare som vi inte ska glömma, men som har stor betydelse både ekonomiskt och för tillväxten, är rotrötan. Den orsakar skador för enorma belopp och påverkar produktionen i skogen negativt, säger Mattias Berglund.

Hållbar ökad tillväxt

Naturskyddsföreningen, som har varit en del i processgruppen, har reserverat sig mot rapporten som helhet. Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen, säger i Sveriges Radio Ekot att rapporten är alltför ensidigt produktionsinriktad, och att risken är att man kommer ännu längre från de mål som Sverige satt upp för biologisk mångfald.

– För att möjliggöra Sveriges omställning till en hållbar bioekonomi måste vi öka tillväxten i skogen. Sen är det viktigt att åtgärderna sker på ett hållbart sätt och inte äventyrar den biologiska mångfalden. På Skogssällskapet verkar vi för en utveckling i skogen som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Vi vill se en fortsatt konstruktiv dialog kring dessa frågor, säger Mattias Berglund.

Arbetet inom Samverkansprocess skogsproduktion har skett i fyra arbetsgrupper där representanter från skogsnäringen har deltagit. Skogssällskapet har varit representerade i arbetsgruppen för infrastruktur.

Text: Ulrika Lagerlöf

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.