Politiker­enkät inför höstens riksdags­val

Vad är den svenska skogens främsta uppgift, vilka förändringar behöver göras inom skogspolitiken och vilka styrmedel ska användas för att nå dit? Här får du koll på vad våra riksdagspartier tycker inför höstens val.

Elin Segerlind

Elin Segerlind

Vänsterpartiet: Elin Segerlind, Miljö- och jordbruksutskottet

Vad anser ditt parti är den svenska skogens främsta uppgift de närmaste 50 åren?

– För att nå samhällets mål för skogen krävs ökade insatser för att bevara arters livsmiljöer, värna skogens kulturella- och sociala värden samt dess klimatnytta. Kalhyggesbruket har under denna period fasats ut. Den skog som avverkas måste användas klokt och hållbart och endast restprodukter ska användas till biobränsle. Ett mer skonsamt brukande gynnar nya arbetstillfällen.

Vilka är de viktigaste förändringarna som behöver göras inom skogspolitiken under nästa mandatperiod?

– Mer skog behöver långsiktigt skyddas och miljöhänsynen måste stärkas i skogsbruket. Skogens samhällsnytta måste värnas och ekonomiskt stöd utformas till privata skogsägare som bidrar till en sådan omställning. Sverige bör inleda en utfasning av kalhyggesbruket och skogens funktion som kolsänka måste stärkas.

Vilka styrmedel ser ditt parti som högst prioriterade för att nå dit?

– Ökade anslag för att skydda skog, både fjällskogen och övrig skog, och ge markägare ersättning. Det behövs regleringar och styrmedel som stärker miljöhänsynen i skogsbruket. Vi vill införa omställningsstöd till skogsbrukare som går över till kalhyggesfritt skogsbruk och vi vill att det skapas ekonomiska incitament för privata skogsägare för att stärka kolinlagringen.

Isak From

Isak From

Socialdemokraterna: Isak From, riksdagsledamot och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

Vad anser ditt parti är den svenska skogens främsta uppgift de närmaste 50 åren?

– Skogen är Sveriges gröna guld. Utöver att skogen fungerar som en kolsänka för Sveriges klimatutsläpp så behövs ett brukande av skogen för att fasa ut plastprodukter och fossil energi. Vi ser exempelvis en stor potential i att biobränsle och träprodukter ska kunna bidra till samhällets klimatomställning samtidigt som skogsnäringen ger fler jobb på landsbygden.

Vilka är de viktigaste förändringarna som behöver göras inom skogspolitiken under nästa mandatperiod?

– I november 2021 lämnade regeringen den så kallade skogspropositionen till riksdagen, där vi tydliggör hur skogs- och naturvårdspolitiken bättre ska
tillämpas. Där föreslår vi att man ska stärka äganderätten, förenkla och tydliggöra för markägare och skogsnäring, och göra skyddet av värdefulla skogar mer effektivt.

Vilka styrmedel ser ditt parti som högst prioriterade för att nå dit?

– Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för
naturvården i skogen med frivillighet som grund. I skogspropositionen framgår det tydligt att vid inskränkning av pågående markanvändning ska, när det gäller skogsbruk, frivillighet vara grund. Genomförandet av formellt skydd ska ske så att arbetssätten vid nya formella skydd utvecklas med frivillighet som grund, samtidigt som det ska bli enklare för markägare att välja mellan olika skyddsformer.

Maria Gardfjell

Maria Gardfjell

Miljöpartiet: Maria Gardfjell, landsbygdspolitisk talsperson och vice ordf. i Miljö- och jordbruksutskottet

Vad anser ditt parti är den svenska skogens främsta uppgift de närmaste 50 åren?

– Skogen är viktig för skogsägarna, skogsnäringen, besöksnäringen, rennäringen och för alla människor som tack vare allemansrätten kan vara ute i skogen. Det behövs ett uthålligt skogsbruk som är mer mångfacetterat och som skapar många olika nyttor och fungerande ekosystemtjänster. Starka, artrika ekosystem är också helt avgörande för att klara klimatkrisen.

Vilka är de viktigaste förändringarna som behöver göras inom skogspolitiken under nästa mandatperiod?

– För det första behövs finansiering för skogspropositionen som nu har beslutats i riksdagen. För det andra behöver skogsvårdslagen utvecklas och bättre anpassas efter skogsbrukarnas behov och stödja klimatanpassning och variation i skogsbruket. De skogsägare som är intresserade av hyggesfritt skogsbruk måste få bättre förutsättningar att bedriva det.

Vilka styrmedel ser ditt parti som högst prioriterade för att nå dit?

– Vi vill ha en bred palett av allt från rådgivning och en bättre dialog med
myndigheter för skogsägarna till tydligare satsningar på skötsel och ersättning med goda villkor för skydd av värdefull natur. Satsa på natur­främjande metoder i skogsbruket, och att skogsägare ska kunna tillgodogöra sig nya affärsmodeller och möjligheter att sälja än mer kvalitativa produkter.

Maria Gardfjell

Maria Gardfjell

Centerpartiet: Peter Helander, talesperson för skog

Vad anser ditt parti är den svenska skogens främsta uppgift de närmaste 50 åren?

– Skogen har flera viktiga uppgifter och den viktigaste inom de närmaste decennierna är att skogen kommer vara en viktig del av klimatomställningen. Skogen tillför klimatsmarta lösningar, inte minst för våra hushåll, kläderna vi bär, inom produktion och innovation, och biobränslena vi använder som drivmedel. Genom skogen skapar vi jobb, välfärd och möjligheter för att säkra vår produktion – som är en säkerhetsåtgärd i en orolig omvärld.

Vilka är de viktigaste förändringarna som behöver göras inom skogspolitiken under nästa mandatperiod?

– Centerpartiet värnar äganderätten och vill att lagstiftningen ”frihet under
ansvar” ligger fast samt att EU inte reglerar hur den svenska skogen ska
brukas. Sverige har varit ett ledande exempel inom skogsvård. EU bör ta lärdom av oss i stället för att detaljreglera skogsbruket. Tillsammans med våra skogsägare klarar vi ett skogsbruk där miljö och produktion går hand i hand.

Vilka styrmedel ser ditt parti som högst prioriterade för att nå dit?

– Rapporteringen om skydd av svensk skog och mark måste ske i enlighet med den standard som IUCN (International Union for Conservation of Nature) tagit fram och som andra EU-länder använder sig av. Om vi ska jämföra oss med andra länder och mot internationella åtaganden måste
vi räkna på samma sätt. Sverige bör satsa på en storskalig tillverkning av
biobränsle från skogen för att komma upp i hög produktion av biobränsle. Tillsammans med el- och vätgas, behövs en inhemsk och internationell marknad för biobränsle.

Jakob Olofsgård

Jakob Olofsgård

Liberalerna: Jakob Olofsgård, skogspolitisk talesperson

Vad anser ditt parti är den svenska skogens främsta uppgift de närmaste 50 åren?

– Skogen har flera viktiga funktioner. Den ger oss viktiga råvaror utan vilka våra moderna liv inte skulle fungera. Den innehåller unika ekosystem som långsiktigt behöver fungera. Skogen är också viktig för att snabbt binda in kol och vinna tid i klimatarbetet. Slutligen är den också en viktig plats för rekreation och en ständigt närvarande komponent i både vår kultur och vår historia.

Vilka är de viktigaste förändringarna som behöver göras inom skogspolitiken under nästa mandatperiod?

– Förtroendet mellan aktörerna måste återupprättas. Vi har under nästan två
mandatperioder haft en regering som gjort skogsägarna till ett problem. Man har ignorerat att de allra flesta skogsägare står bakom miljömålen och att det är omöjligt att få en positiv utveckling för den biologiska mångfalden utan deras engagemang och aktiva medverkan. Resultatet är en debatt där djupa skyttegravar grävts och där det är svårt att hitta konstruktiva lösningar på grund av den misstro regeringen skapat.

Vilka styrmedel ser ditt parti som högst prioriterade för att nå dit?

– Ingen får uppleva att man straffas för att man tar hand om sin skog. Skog som har höga naturvärden ska inte ekonomiskt ha ett lägre värde än samma skog utan sällsynta arter och fungerande ekosystem. Ingen ska behöva stämma staten för att få ersättning för intrång. Mer av Sveaskogs areal bör säljas till små markägare.

John Widegren

John Widegren

Moderaterna: John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson

Vad anser ditt parti är den svenska skogens främsta uppgift de närmaste 50 åren?

– Skogen är en av Sveriges viktigaste natur­tillgångar, viktig för svensk ekonomi och helt central för klimatomställningen. Skogsprodukter tränger undan fossila alternativ i allt från byggmaterial till drivmedel. Därför är det viktigt att det svenska skogsbruket kan fortsätta att bedrivas till nytta för skogsägarna, Sverige och klimatet.

Vilka är de viktigaste förändringarna som behöver göras inom skogspolitiken under nästa mandatperiod?

– Vi vill ge Sveriges alla skogsägare större frihet att bruka sin skog efter
eget huvud. Svenskt skogsbruk är en framgångssaga, där produktion kombineras med höga naturvärden. Vi vill att alla avsättningar av skogsmark
ska ske frivilligt, och vill bredda skogsägandet genom att i ett första steg sälja 20 procent av Sveaskogs innehav av skogsmark.

Vilka styrmedel ser ditt parti som högst prioriterade för att nå dit?

– Vi vill inte att arealen som är tagen ur produktion ska fortsätta att öka, och vi vill stärka rätten till ersättning i de fall brukanderätten begränsas. Artskyddslagstiftningen måste också skyndsamt ses över. Idag innebär den att varje fågelindivid omfattas av ett mycket strikt skydd. Det är ett stort hot mot skogsbruket under stora delar av året.

Magnus Oscarsson

Magnus Oscarsson

Kristdemokraterna: Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

Vad anser ditt parti är den svenska skogens främsta uppgift de närmaste 50 åren?

– Skogen har en avgörande roll i Sveriges omställning till ett hållbart samhälle. Vi är övertygade om att den nuvarande skogsvårdslagen bör fungera under överskådlig framtid eftersom den avväger produktion och naturvård på ett bra sätt. Vi kommer inte att klara klimatmålen om skogen får ett än hårdare skydd, till exempel genom tolkningen av art- och habitatdirektivet.

Vilka är de viktigaste förändringarna som behöver göras inom skogspolitiken under nästa mandatperiod?

– Nuvarande tolkning av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet
kommer att i princip omöjliggöra skogsbruk som vi känner det. Vi tror att klimatförändringarna stoppas genom att bruka skogen klokt. Vi behöver hålla EU utanför skogspolitiken, men har sett hårda attacker på skogsbruket därifrån under de senaste åren.

Vilka styrmedel ser ditt parti som högst prioriterade för att nå dit?

– Det behövs inga styrmedel annat än att EU:s skogsrika länder gemensamt
står upp för nationellt självbestämmande över skogen, vilket tyvärr Sverige
under 2021 valde att stå utanför. För oss är äganderätten fundamental, den måste värnas. Nuvarande skogsvårdslag behöver fortsatt vara grunden för
hur skogsbruket ska skötas i Sverige.

Mats Nordberg

Mats Nordberg

Sverigedemokraterna: Mats Nordberg, skogspolitisk talesperson

Vad anser ditt parti är den svenska skogens främsta uppgift de närmaste 50 åren?

– Skogen ska fortsätta att vara hem åt de organismer som lever där. Samtidigt ska den fungera som källa till god ekonomi för skogsägare, till sysselsättning över hela landet, den ska generera råvara till förnybara produkter i en alltmer biobaserad ekonomi och fungera som miljö för rekreation såväl för enskilda, som för företag inom turistnäringen.

Vilka är de viktigaste förändringarna som behöver göras inom skogspolitiken under nästa mandatperiod?

– Skogsstyrelsens och skogsvårdslagens roller för skogsskötseln måste
stärkas i förhållande till andra myndigheter och lagar. Skälen för när skog ska kunna undantas från skötsel genom myndighetsbeslut måste renodlas och bli förutsägbara. EU:s inflytande över svensk skog behöver minska. Tryggheten i att skogsägarna sitter i förarsätet måste stärkas.

Vilka styrmedel ser ditt parti som högst prioriterade för att nå dit?

– Myndigheter som Skogsstyrelsen, länsstyrelser och Naturvårdsverket måste ges främjandeuppdrag, tjänstemannaansvaret måste återinföras
och myndigheter som arbetar med tillståndsverksamhet måste följas upp för att nå effektiv handläggning och likabehandling. FoU för att nå ökad skogstillväxt och nya skogsbaserade produkter behöver stöttas av staten.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.