Salebol i Åmål

Bäckravin Salebol

Bäckravin på Salebol. Foto: Lotta Åberg

Fastigheten Salebol med sin dramatiska natur är intressant på många sätt. Här bedrivs ett aktivt naturvårdsprojekt för att gynna den vitryggiga hackspetten. Här har också delar av filmen av Ronja Rövardotter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. spelats in.

Tickor

Tickor. Foto: Niclas Moberg

Kortfakta om fastigheten

​Skogen

Topografin är mycket varierande med tre sjöar, en å, bäckravin och berghällar. Fastighetens produktionsskog består framförallt av relativt magra yngre och medelålders tallbestånd. Skötseln kommer under lång tid att bestå mest av gallring med målet att bygga värdefulla bestånd för framtiden.

Naturvärden

​Naturvärdena på Salebol är framförallt knutna till den bördiga bäckravin som finns centralt på fastigheten, och området runt bäckravinen. Här finns ett naturvårdsavtal, ett s.k. Vitryggsavtal. Det långsiktiga målet för fastigheten är att skapa miljöer som gynnar den utrotningshotade vitryggiga hackspetten samt andra arter som är beroende av liknande miljöer. Dessa miljöer karaktäriseras av hög andel triviala lövträd (t.ex. björk och asp) och mycket död ved i olika nedbrytningsstadier.

Kunskapsutveckling

​Vi ser "vitryggsområdet" som en plats för kunskapsuppbyggnad inom naturvårdande skötsel och området kommer framledes förhoppningsvis att användas för olika exkursioner och kurser, både av Skogssällskapet och andra intressenter.

För besökaren

Förutom bäckravinen (se ovan) som är väl värd ett besök gränsar fastigheten till Sörknattens naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här kan man parkera bilen och vandra i det dramatiska landskapet, glöm då inte fikakorgen.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Huvudfokus på Salebol kommer under lång tid att vara utvecklingen av "vitryggsområdet". Skötseln kommer till en början framförallt att vara inriktad på att minska andelen gran. Parallellt med detta ska vi även aktivt tillskapa död ved genom att fälla träd som får ligga kvar och att ringbarka stående träd.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson

Fakta om Salebol

  • Areal: 280 hektar, varav 230 hektar produktiv skogsmark.
  • Kommun: Åmål
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​År 2013
  • Förvaltas av: Fredrik Johansson, +46 (521) 633 02, fredrik.johansson@skogssallskapet.se