Skrotbilar kan vara miljöfarligt avfall

Skrotbil i skogen. Foto: Mostphotos

Att överge en bil i naturen kan vara ett miljöbrott. Foto: Mostphotos

Att överge en bil är ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Det kan också vara ett miljöbrott.

Bengt Furenäs, fastighetskonsult på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Bengt Furenäs

Bengt Furenäs, fastighetskonsult på Skogssällskapet, uppmanar markägare och vägsamfälligheter som hittar övergivna bilar att börja med en polisanmälan.

‒ Att själv frakta bort en skrotbil innebär risk för egenmäktigt förfarande. Men om polisen avskriver ärendet för att man inte hittar ägaren, bör man som markägare kontakta kommunen för att få hjälp med bortforsling.

Att överge sin bil innebär att man gör sig skyldig till brott som handlar om nedskräpning, men det kan också vara ett miljöbrott beroende på bilens skick. Bilar innehåller många hälsoskadliga ämnen som kan spridas och göra skada i naturen om de inte tas om hand, till exempel bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor.

‒ I regel är det kommunen som forslar bort bilen på ägarens bekostnad. Men om bilens ägare inte kan spåras med hjälp av registrerings- eller chassinummer finns stor risk att markägaren får stå för kostnaden, säger Johanna Ragnartz, VD på Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Bengt Furenäs, Skogssällskapet, tycker att markägare ska stå på sig och försöka få kommunen att ta kostnaden.

‒ Jag brukar hävda att bilar är miljöfarligt avfall och tycker att man kan hänvisa kommunen till ett rättsfall från 2006 om olovlig förvaring av miljöfarligt avfall hos en markägare.

Rättsfallet handlade om att någon olovligen dumpat miljöfarligt avfall på skogsbolaget SCA:s mark. Kommunen ansåg att SCA själva skulle ta bort avfallet och Länsstyrelsen och Miljödomstolen gick på kommunens linje. SCA överklagade domen till Miljööverdomstolen, som inte ansåg att förvaring av avfall på en fastighet automatiskt medför ansvar för en fastighetsägare om inte denne gett sitt medgivande till förvaringen.

Bengt Furenäs tipsar om att det kan vara värt att kontakta Trafikförsäkringsföreningen om ett okänt fordon har orsakat en skada, till exempel genom läckage av miljöfarliga ämnen, eller om ett okänt fordon använts för att dumpa skräp. Om föreningen täcker skadan är markägarens självrisk 5 procent av aktuellt prisbasbelopp; drygt 2 000 kr.

‒ Den drabbade, till exempel en markägare, måste kunna lägga fram viss bevisning för att vi ska kunna hjälpa till med ersättning för att återställa det som blivit skadat, säger Michaela Thunell, teamchef för sakskador på Trafikförsäkringsföreningen.

Utifrån markägarens fotodokumentation gör Trafikförsäkringsföreningen en bedömning av om det är sannolikt att skadan har orsakats av ett okänt fordon. Föreningen kan gå in och täcka hela eller delar av kostnaden för återställningen, beroende på omständigheterna.

TEXT: Malin von Essen

Naturvårdsverket ser över reglerna

När det gäller rollfördelningen mellan markägare och kommun råder viss osäkerhet. Naturvårdsverket har i ett regeringsuppdrag nyligen tittat bland annat på kommunernas roll vid nedskräpning utanför detaljplanerat område. Myndigheten anser att kommunens ansvar är mer långtgående gentemot
fastighetsägare och andra aktörer än vad vissa kommuner anser. Naturvårdsverket föreslår därför att kommunernas roll ska bli starkare och tydligare, även om det innebär ökade kostnader för avfallshanteringen.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.